ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ“  

В търсене на решения за осъществяване на ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“ и рибарските райони в страната за справяне с предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19, Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа сформира Тематична работна група „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“.

Инициативата на Националната Рибарска Мрежа за сформиране на работната група е подкрепена от дирекция „Морско дело и рибарство“ на Министерство на земеделието, храните и горите. 

ЦЕЛИ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА (ТРГ): 

• да анализира и обсъди въздействието, което пандемията COVID-19 оказа и продължава да оказва върху развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ и рибарските райони в страната;

• да генерира идеи и да идентифицира подходящи мерки и механизми за справяне с негативните последици от пандемията, прилагайки подхода „отдолу-нагоре“, при който водещата роля имат заинтересованите страни и местните общности, представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор в рибарските райони;

• да формулира конкретни предложения за съвместни действия, подходящи инструменти и инициативи, вкл. законодателни инициативи, за подпомагане на сектор „Рибарство и аквакултури“ и по-бързото възстановяване на икономическата активност, запазване на заетостта и доходите в рибарските райони.

Сформиране на Тематичната работна група:

В състава на тематичната работна група могат да участват представители на следните групи заинтересовани страни:

• представители на сектор „Рибарство и аквакултури“ – рибари и собственици на риболовни кораби, производители на риба и други водни организми, преработвателни предприятия на продуктите от риболов и аквакултури;

• икономически оператори от други сектори на икономиката, развиващи дейност на територията на рибарски райони в страната;

• местни инициативни рибарски групи  - представители на екипите на МИРГ, членове на общото събрание и управителните съвети на МИРГ, други представители на местните общности в обхвата на рибарските територии;

• представители на нестопанския сектор – браншови организации, представители на гражданското общество, имащи интерес и/или развиващи дейности в подкрепа на сектор рибарство и аквакултури и/или развитието на рибарските райони в страната;

• представители на образователни и научни организации, работещи в сферата на рибарството и аквакултурите и развитието на рибарските райони;

 представители на централната и местната администрация (МЗХГ, ИАРА, ДФ „Земеделие“-РА, БАБХ, общини и други)

• екип на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа.

Сформирането на тематични работни групи е залегнало в Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа, като част от дейностите по въвличане и осъществяване на взаимодействие между заинтересованите страни. Участието и работата в Тематичните работни групи на Националната Рибарска Мрежа е на доброволен принцип, като по време на тяхното действие се предвиждат присъствени и онлайн заседания, организирани от Националната Рибарска Мрежа, за обсъждане на проблеми и предизвикателства пред развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ и рибарските райони в страната и формулиране на предложения за съвместни инициативи и инструменти за справяне с тях. 

С оглед постигане на широка обществена дискусия по предложената тема на работната група, Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа отправя покана към всички заинтересовани страни да излъчат представители, които да бъдат включени в състава на Тематичната работна група и да вземат активно участие в предстоящите заседания.


За включване в състава на тематичната работна група е необходимо в срок до 31.10.2020 г. заинтересованите страни да изпратят на електронната поща на Националната Рибарска Мрежа - office@nrmbg.com следната информация:

- наименование и основен предмет на дейност на организацията;

- данни за контакт на организацията (e-mail, телефон);

- име, фамилия и данни за контакт (e-mail, телефон) на до трима представители от организация, които да бъдат включени в състава на Тематичната работна група.

Излъчените представители от всяка организация ще бъдат включени в постоянния състав на Тематичната работна група и ще бъдат поканени да вземат участие в предстоящите заседания. Първото заседание ще бъде проведено присъствено на дата 18.09.2020 г. в град София, Парк Хотел Москва.                                                                                      

С цел постигане на максимална ефективност и по-добра организация при провеждане на заседанието, заинтересованите страни могат предварително да изпращат свои предложения за конкретни мерки, съвместни инициативи или въпроси за дискусия по темата на работната група, които да бъдат обсъдени в рамките на първото й заседание. Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа ще обобщи всички предложения и ще ги представи за обсъждане в рамките на предстоящото заседание на 18.09.2020 г.