Menu
Кошница

Стратегически цели и дейности

Цели на НРМ

Стратегическа цел 1. Осигуряване на представителност на заинтересованите страни.

Стратегическа цел 2. Изграждане на капацитет на заинтересованите страни.

Стратегическа цел 3. Разпространение на информация за изпълнението на подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020.

Стратегическа Цел 4. Обмен на добри практики и трансфер на знания.

Стратегическа цел 5. Подпомагане на междутериториалното и транснационалното сътрудничество.

 

ДЕЙНОСТИ


 

Дейност 1.2. Администриране и управление на НРМ.                                             


            Осигуряването на представителност на заинтересованите страни е една от най-важните цели на Националната рибарска мрежа, затова Изпълнителят е разработил ясен механизъм за структуриране на Националната рибарска мрежа, въвличане и осигуряване на представителност на заинтересованите страни. Всяка от горепосочените 2 големи групи дейности включва конкретни поддейности и задачи за постигане на Стратегическа цел 1. 

      Концепцията за управление на НРМ предвижда следните основни дейности за постигане на Цел 2. Изграждане на капацитет на заинтересованите страни.

Дейност 2.1. Оказване на съдействие в процеса на обучение и укрепване на капацитета на МИРГ.

Дейност 2.2. Улесняване и стимулиране проектите за междутериториалното и транснационално сътрудничество с МИРГ, както и в процеса на търсене и намиране на партньори.


Всяка от горните две големи групи дейности предвижда изпълнение на конкретни поддейности и задачи за постигане на Стратегическа цел 2 от Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа.

       Постигането на Стратегическа цел 3 има основна роля за успешното изпълнение на всички останали дейности от Концепцията за управление на НРМ, защото разпространението на информация за изпълнението на ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР ще осигури по-висока представителност на заинтересованите страни и ще създаде подходящи условия за изграждане на връзки между участниците. В тази връзка Концепцията за управление на НРМ предвижда подробен набор от конкретни дейности и инструменти за постигане на целта.

 

 

 

 

 

 

 

       Дейностите за постигане на Стратегическа цел 4. Обмен на добри практики и трансфер на знания предвижда събиране, анализиране и разпространение на информация (чрез организиране на срещи, информационни събития и др.) относно добри практики, опит и знания (на национално, европейско и международно ниво), които да допринесат за развитието на рибарските райони в България чрез обмяна на опит и know-how и да подпомогнат потенциалните бенефициенти да генерират идеи за проекти по мерките от ПМДР и СВОМР на МИРГ.

За постигане на Стратегическа цел 4 са предвидени 2 големи групи дейности, свързани с организиране на събития и мероприятия за обмяна на опит и добри практики: 

Дейностите за постигане на Стратегическа цел 5 включват:

 

 

 

  

    Всяка една от гореописаните дейности се състои от взаимосвързани и последователни поддейности и задачи за постигане на Стратегическа цел 5. Подпомогане на междутериториалното и транснационално сътрудничество.

Няма продукти в тази категория.