Menu
Кошница

ЕФМДР 2014-2020

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

ЕФМДР е новият фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г. Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.


С фонда се:


  • помага на рибарите при прехода към устойчиво рибарство,
  • подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика,
  • финансират проекти, чрез които се създават нови работни места и се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие,
  • улеснява достъпът до финансиране.
  • Разпределение на средствата по държави членки

Разпределение на средствата по държави членки:


Как работи ЕФМДР

Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с национално финансиране.

  • На всяка страна се предоставя дял от общия бюджет на фонда въз основа на мащаба на нейната риболовна индустрия.
  • След това всяка страна изготвя оперативна програма, в която посочва как смята да изразходва средствата.
  • След като Комисията одобри тази програма, националните органи решават кои проекти да бъдат финансирани.
  • Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.

Достъп до финансиране от ЕФМДР


За да разберете дали вашият проект отговоря на критериите за подкрепа по ЕФМДР:
Първо се обърнете към националния орган, който отговаря за управлението на оперативната програма във вашата страна.
След това следвайте съответните процедури за кандидатстване, за да може управляващият орган да провери дали вашият проект отговаря на критериите за подбор и на инвестиционните приоритети.