Menu
Кошница

За НРМ


Кога и как е създадена Националната Рибарска Мрежа в България? 

Националната рибарска мрежа (НРМ) се създадава за първи път в България през 2019 г. в изпълнение на договор № РД 51-129 от 30.10.2019 г., сключен между Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ и Министерство на земеделието, храните и горите с предмет: „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”.

До месец октомври 2019 г. в България не е функционирала Национална рибарска мрежа. Създаването и управлението на Националната рибарска мрежа (НРМ) през програмен период 2014-2020 г. е в изпълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейския парламент и на Съвета и Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР).

Какви са целите на Националната Рибарска Мрежа?

Националната рибарска мрежа има за цел осигуряване на представителност на всички заинтересовани страни - организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. – рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), НПО и други. С нея се цели още: изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с оглед успешното изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони. 

Кои са участниците в Националната Рибарска Мрежа? 

В Националната Рибарска Мрежа участват всички МИРГ с договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ и всички заинтересовани страни, ангажирани в прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони, включително кандидати, бенефициенти по ПМДР 2014-2020, браншови организации, представители на науката, публична администрация на национално, регионално и местно равнище, ангажирани с прилагане на политиките в областта на рибарството. Националната Рибарска Мрежа си сътрудни още с FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони), географски ескперт на Farnet за България, Национални рибарски мрежи, МИРГ и заинтересовани страни от други държави-членки на ЕС.

Основни принципи на сътрудничеството

Партньорство

Сътрудничеството между заинтересованите страни се основава на принципа на партньорство, в основата на който е залегнал общият интерес да се подобри качеството на живот в избраните рибарски райони и да се подпомогнат секторите на рибарството и аквакултурите в България. 

Участие на заинтересованите страни в идентифицирането и решаването на проблеми

Функционирането на Националната рибарска мрежаще осигури активното участие на заинтересованите страни в процеса на идентифициране на пропуски и взимането на решения в отговор на проблемите, свързани с прилагането на политиките в областта на сектор „Рибарство“ и подхода ВОМР в България. За целта НРМ ще се стреми да адресира в най-голяма степен потребностите на заинтересованите страни. 

Готовност за действие

За прилагането на този принцип НРМ ще разчита освен на активно участие в дейностите на НРМ, но и на регулярното получаване на обратна връзка от за предприетите действия и резултатите от взаимодействията с различните заинтересовани страни.

Въвличане на овластени представители

Участието на овластени представители в процеса на вземане на решения ще гарантира, че предложенията и действията са насочени правилно съобразно фунцкиите и решенията, които могат да взимат заинтересованите страни.

Управление на очакванията 

Важен принцип, който ще бъде спазван при управлението на НРМ, е всички участници да имат реалистични очаквания и да постигнат съгласие относно резултатите, които целят да постигнат. 

Равни възможности за участие в изпълняваните от НРМ  дейности

Принципът ще бъде прилаган чрез ефективно модериране на целия процес по администриране на НРМ, за да се осигури справедливо участие и равни условия и възможности за всички заинтересовани страни. Затова модерирането на процеса на управление на НРМ ще се основава върху обективност и доверие, както и подпомагане на гласовете на онези заинтересовани страни, които идват от по-ниско властово ниво.

Диалогичност и доверие

Управлението на НРМ ще се основава на диалог и взаимодействие, а не на асиметричната комуникация, затова позицията на всяка група заинтересовани страни ще бъде чута без каквито и да е ограничения. Изграждането на взаимно доверие е основен принцип за постигане целите на НРМ.

Откритост и прозрачност на взаимоотношенията 

Откритостта и прозрачността на взаимоотношениета при осъществяването на сътрудничество ще бъде постигната посредством открита, откликваща, съдържателна и навременна комуникация. Процесът на комуникация между заинтересованите страни задължително ще включва документиране на процесите и взетите решения, своевременно разпространение на информация и създаване на условия за обратна връзка от заинтересованите страни. 

Основни дейности и задачи

Националната рибарска мрежа и Звеното за управление на НРМ изпълняват следните основни дейности и задачи:

 • Управление на мрежата;
 • Събиране на примерни проекти покриващи всички приоритети на ПМДР;
 • Събиране, анализиране и разпространение на информация на национално ниво относно добри практики, опит и знания;
 • Подготовка на обучителни мероприятия за МИРГ;
 • Техническа помощ за трансгранично и транснационално сътрудничество, подпомагане на кооперацията сред МИРГ в търсенето на партньори;  
 • Гарантиране изграждането на експертна мрежа и подкрепа за иновации;
 • Споделяне и разпространение на резултатите от мониторинг и оценка на проекти по ПМДР и другите програми участващи в подхода ВОМР; 
 • Изготвяне на комуникационен план, включващ мерки за публичност и информиране свързано с ВОМР и съгласуван с УО и насочен към широката общественост; 
 • Участие и принос към дейностите, изпълнявани от “Европейската мрежа на МИРГ”
 • НРМ ще улесни работата с други управляващи органи по отношение на изпълнението на многофондовото финансиране.
 • Други дейности, свързани с потребностите на МИРГ и УО при прилагането на ВОМР