Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара"

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.023 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов", Мярка  5.3 „Мерки за предлагане на пазара" , чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) 508/2014 изменен с Регламент (ЕС) 2022/1278 на Eвропейския Парламент и на Съвета от 18 юли 2022 година по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази агресивна война, върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Целта на настоящата процедура е осигуряване на компенсации на операторите в стопанския риболов за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури чрез предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

По настоящата процедура режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 467 506.41 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е: 75% финансирана от ЕФМДР и

25% съфинансирана от националния бюджет.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да надвишава 400 000 лв., а минимален размер на БФП е неприложим.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 100%.

Максимален срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е неприложимо.

 

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор „Рибарство“. 

Допустимите кандидати са оператори на риболовни кораби в стопанския риболов.

Проектните предложения подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка по процедурата в т. 21 от УКИ. За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване и изпълнение до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават през ИСУН 2020.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 27.03.2024 г.

Файлови документи:

Obyava 5.023.docx