Menu
Кошница

Подходът ВОМР и МИРГ

Водено от общностите местно развитие  (ВОМР) е термин, който Европейската комисия използва,за да опише подход, при който политиките за развитие се програмират „отдолу-нагоре“, за разлика от традиционната политика, която се проектира и прилага „отгоре-надолу“. Както и самото наименование предполага при подхода ВОМР местните хора поемат инициативата и управлението, формирайки местно партньорство, което проектира и изпълнява стратегия за интегрирано местно развитие.

Подходът „Водено от общностите местно развитие“ се прилага като политически инструмент за развитие на селските райони от началото на 90-те години (познат като подходът ЛИДЕР), а в рибарските район от сравнително по-скоро – от 2007 година чрез ос 4 от Европейския фонд за рибарство). Рибарските райони в целия Евроепейски съюз са изправени пред значителни предизвикателства  - непрекъснато намаляване на доходите и заетостта в рибарските райони. Това налага прилагането на иновативни подходи за справяне с предизвикателствата, които да са едновременно устойчиви и приобщаващи. 


Подходът „Водено от общностите местно развитие“ е именно такъв инструмент, който дава възможност на местните общности в рибарските райони да търсят решения и да се справят с предизвикателствата като използват знанията на местните заинтересовани страни за справяне с местните проблеми.  Неслучайно прилагането на принципите, на които се основава ВОМР, се разпространи  през последните двадесет години — от малък клъстер с 200 пилотни проекта в рамките на LEADER до около 2600 партньорства (както по LEADER, така и по ос 4 на Европейския фонд за рибарство) — като обхваща почти всяко кътче от селските райони на Европа и голяма част от крайбрежието.

Подходът ВОМР в рибарските райони се прилага като се създават Местни инициативни рибарски групи (MИРГ). Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ.

През програмен период 2014-2020 г. Стратегии за водено от общностите местно развитие (СВОМР) в България прилагат общо 9 МИРГ:

  • МИРГ „Бургас-Камено“
  • МИРГ „Бяла-Долни Чифлик-Аврен“
  • МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“
  • МИРГ „Високи западни родопи: Батак-Девин-Доспат“
  • МИРГ „Несебър-Месембрия“
  • МИРГ „Пазарджик“
  • МИРГ „Поморие“
  • МИРГ „Самоков“
  • МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

База данни с координатите на МИРГ с одобрени Стратегии за ВОМР можете да намерите тук.