Menu
Кошница

ЕФР 2007-2013

Eвропейски фонд за рибарство (ЕФР) (2007-2013)

Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансиране на риболовната индустрия и крайбрежните общности, за да им помогне да се приспособят към променящите се условия в сектора и да бъдат икономически издръжливи и екологично устойчиви.


Част от европейското финансиране за рибарството е насочено към развитието на рибарски райони във Финландия. 

За периода 2007-2013 г. ЕФР разполага с бюджет от 4,3 млрд. евро. Финансиране се отделя за всички сектори от индустрията - морски риболов и риболов във вътрешни водоеми, аквакултура (отглеждането на риба, черупкови организми и водна растителност), както и преработката и продажбата на рибни продукти. Обръща се особено внимание на рибарските общности, най-засегнати от последните промени в индустрията.

Проектите се финансират на базата на стратегически планове и оперативни програми, изготвени от компетентните национални органи. Съществуват пет приоритетни области (оси) за финансирането от ЕФР:

  • регулиране на риболовния флот (например, помощ за разрушаване на стари риболовни плавателни съдове)
  • аквакултура, преработка и продажба и риболов във вътрешни водоеми (например, подпомагане на прехода към по-екологосъобразни производствени методи)
  • мерки от общ интерес (например, мерки за подобряване на проследяемостта и етикетирането на продуктите)
  • устойчиво развитие на рибарските региони (например, за подпомагане на диверсификацията на местната икономика)
  • техническа помощ за финансиране на управлението на фонда.


Няма продукти в тази категория.