„Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.028 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“, мярка 1.9 “Временно преустановяване на риболовна дейност”.

Целта на настоящата процедура е да осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, за преодоляване на негативните икономически последици, вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна и да се запазят работните места в сектор Рибарство.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и акваторията на Черно море и р. Дунав.

По настоящата процедура режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 670 441.37 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е: 73,26% финансирана от ЕФМДР и

26,74% съфинансирана от националния бюджет.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да надвишава 200 000 лв. на риболовен кораб (в това число компенсация за екипаж), а минимален размер на БФП е неприложим.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 100%.

Максимален срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е неприложимо.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

а) собственици на риболовни кораби на Съюза, регистрирани като действащи, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, a когато риболовен кораб е регистриран в регистъра на риболовния флот на Съюза в продължение на по-малко от две години към датата на подаване на заявлението за подпомагане, се изчисляват минималния брой дни за риболовни дейности, изисквани за този кораб, като съотношение от 120 дни през последните две календарни години;

или

б) физически лица от подсектор „Стопански риболов“, които са работили в морето в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от временното преустановяване, а когато рибар е започнал работа на борда на риболовен кораб на Съюза по-малко от две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, се изчисляват минималния брой дни работа, изисквани за този рибар, като съотношение от 120 дни през последните две календарни години.

В рамките на приема по настоящата мярка, кандидатите могат да участват с повече от едно проектно предложение, като следва за всеки един свой кораб да кандидатстват за подпомагане поотделно (т.е. за всеки свой риболовен кораб един кандидат подава отделно проектно предложение).

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дни в които не е извършвана риболовна дейност, които са изминали към датата на подаване на Формуляра за кандидатстване.

Проектните предложения подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка по процедурата в т. 21 от УКИ. За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване и изпълнение до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават през ИСУН 2020.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 27.03.2024 г.

Файлови документи:

Obyava 1.9.docx

МДР-ПП-09-133_21_12_20213.pdf