Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

 

Чрез процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се цели предоставяне на компенсации на операторите, заети преработка на продукти от риболов и аквакултури за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна.

 

Компенсирането на собствениците на предприятията за преработка на продукти от риболов и аквакултури се предоставя за временно спиране или за намаляване на преработката на продукти от риболов и аквакултури и продажбите, или за допълнителни разходи за съхранение, вследствие на войната на Русия срещу Украйна.

Подкрепата по процедурата цели постигане на положителен ефект по отношение на микро, малки и средни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази агресивна война, върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

 

Процедурата чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Резултатите от изпълнението на проектите следва да се ползват на територията на Република България.

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е  3 510 426.10 лв., от които 2 632 819.58 лв. са от ЕФМДР и 877 606.52 лв. национално съфинансиране.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 400 000  лева.

 

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 100 %, от които 75% съфинансиране от ЕФМДР и 25% съфинансиране от националния бюджет.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за компенсации на операторите, заети преработка на продукти от риболов и аквакултури за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

 

Условията за кандидатстване и изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложени. Допълнителни въпроси могат да се задават чрез ИСУН 2020 или по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 27.03.2024 г.


Преработка 5.025-Прием

Заповед №МДР-ПП-09-147

Обява 5.025