Сред основните мерки, които ЕС и съседните му държави се споразумяха в Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), са въвеждането на нови инструменти за проследяване на дейността на всички флотове, извършващи риболов в Средиземно и Черно море, и споделянето на различните многогодишни планове за управление (МПУ). Новият механизъм ще осигурява последващи действия в случаите на неспазване, посредством подходящи и пропорционални мерки. За да се консолидират съвместните усилия в Средиземно море и да се гарантира, че мерките водят до резултати по места, патрулен кораб на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) ще бъде на постоянно дежурство и през настоящата година.

На 46-ото годишно заседание на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), което се проведе между 6 и 10 ноември в Сплит, ЕС и съседните му държави се споразумяха да укрепят еднаквите условия на конкуренция при контрола и управлението на рибарството в Средиземно и Черно море. Това е ключова стъпка, за да се гарантира, че всички оператори, извършващи дейност в областта на рибарството, спазват едни и същи стандарти, основани на принципите в общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Благодарение на усилията на ЕС и на повече от 12 други крайбрежни държави GFCM единодушно прие общо 34 споделени мерки. ЕС ще подкрепи изпълнението на мерките и стратегията на GFCM за 2030 г. с годишна безвъзмездна помощ в размер на 8 милиона евро.

Мерки за повишаване на устойчивостта и опазване на биологичното разнообразие

Мерките, договорени на заседанието на GFCM, ще доведат до следните положителни въздействия в Средиземно и Черно море: 

  • По-голяма устойчивост посредством проследимост: Проследимостта на продуктите на рибарството е от съществено значение за борбата с незаконните, недекларираните и нерегулираните (ННН) практики. Новите схеми за документиране на улова на червени корали в Средиземно море и на калкан в Черно море ще спомогнат за идентифицирането на произхода на рибните продукти, като осигурят по-добро опазване на тези емблематични видове.
  • Декарбонизацията като отговор на енергийните кризи и замърсяването: GFCM ще бъде първата регионална организация за управление на рибарството, която ще създаде постоянна работна група и ще приеме пътна карта за декарбонизацията на риболовните дейности. Тази работна група ще набележи действия за насърчаване на по-голяма устойчивост на сектора срещу енергийните кризи, намаляване на въглеродния отпечатък и проучвания за оценка на въздействието на риболовните съоръжения върху морското дъно.
  • Устойчиво управление на обикновената корифена посредством нов многогодишен план: GFCM одобри нов многогодишен план за управление (МПУ) на обикновената корифена в Средиземно море. МПУ е въз основа на съвместно предложение на ЕС и Тунис, които са основните участници в това рибно стопанство. Целта на МПУ и на свързаната с него схема за инспекции е този емблематичен вид с висока търговска стойност да се запази на равнища, които се управляват устойчиво.
  • Защита на уязвимите видове и морските местообитания: Следвайки водещата роля на ЕС, GFCM прие стратегия за защита на уязвимите видове и създаде обсерватория за неместните видове. Организацията по рибарство започна пилотни проучвания за оценка на евентуалното разширяване до дълбочина от 800 метра на забраната за риболов с дънни тралове във водите близо до повърхността.

Следващи стъпки

Съветът на Европейския съюз ще обсъди и постанови мерки, свързани с възможностите за риболов на GFCM, в Средиземно и Черно море, на заседание, което ще се проведе на 11 и 12 декември 2023 г.

За повече информация

Стратегия на GFCM за 2030 г.| Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) | Организация на ООН за прехрана и земеделие (fao.org)

Планове за управление | Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) | Организация на ООН за прехрана и земеделие (fao.org)

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/