Menu
Кошница

Указания относно наличието/липсата на конфликт на интереси от УО на ПМДР

Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) публикува указания във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР относно наличието/липсата на конфликт на интереси. 

Указанията можете да изтеглите от тук.

Указанията са публикувани и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3973 


Няма продукти в тази категория.