Menu
Кошница

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - Мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен (МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик- Аврен)  като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ ще подпомогне постигането на Специфична цел 4  „Подобряване на  социалния и културен живот в рибарската област, създаване на партньорства, учение през целия живот и придобиване на знания и умения в рибарската област“ към Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР „Подобряване на средата на живот и социалното благополучие чрез използване и опазване на екологичните дадености, обогатяване на социалния и културен живот и изграждане на инфраструктура в рибарската област“.

Чрез Mярка 4 “Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения” се цели:

  • Да се развие капацитета на местните представители;
  • Да се стимулира партньорството;
  • Да се популяризира територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм;
  • Разнообразяване на културния и социален живот.;

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в Мярка 4 “ Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения” ще се даде възможност за цялостна подкрепа за сектор “Рибарство” на територията на МИРГ, подкрепа за ще се даде възможност за подкрепа за създаване на партньорства, обучения, обогатяване на културния и социален живот като цяло и популяризиране на рибарската област като подходящо място за инвестиции и туризъм.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура и съгласно Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Процедура чрез подбор на BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 213 421.40 лева.
             Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава:

• за проекти в обществен интерес на кандидати общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 55 000 лева;

• за проекти в обществен интерес на кандидати юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища, училища, детски градини: 55 000 лева

            За проектни предложения на общини и юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които осъществяват  дейност в обществена полза, читалища, училища, детски градини в интерес на цялата общност, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)  и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ  Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен, която обхваща административно - териториалните граници на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, област Варна, Североизточен район на планиране .

Максималната продължителност на изпълнение на проект по BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“  е до 18 месеца, а при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП);

Минимален срок за изпълнение на проекта: неприложимо.

 

Допустими кандидати по мярката са: 

1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, училища, детски градини;

2. Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Текущ ремонт на инфраструктура за ползване от партньорства, клубове и други;

 2. Проучвания и анализи за разработване на иновативни идеи и проекти;

 3.Предпроектни проучвания, идейни, работни, технически проекти за изграждане на инфраструктура;

 4. Обучения за повишаване на знанията и/или професионалната квалификация и/или преквалификация;

 5. Подкрепа за въвеждане на електронна търговия, информационни системи и технологии;

 6. Консултантска подкрепа за фирми в и извън сектор „Рибарство“, включително и стартиращи, за сертифициране и/или въвеждане на добри производствени практики;

7. Създаване на структури за логистична подкрепа на заетите в сектор „Рибарство“;

8. Инициативи за популяризиране на рибарската област като привлекателно място за инвестиции, включително анализи, проучвания, изработване на инвестиционни профили, събития – изложби, панаири, изложения, борси;

9. Разработване на маркетингови и бизнес планове, стратегии за внедряване на иновации, планове за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), маркетингови продукти, информационни технологии за популяризиране на рибарската област за инвестиции и подкрепа на туризма;

10. Да се популяризира територията като рибарска и туристическа област;

11. Инвестиции за подкрепа на фирми и организации извън сектор „Рибарство“ за реклама и въвеждане на информационни технологии;

12. Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти.

13. Проучвания за състоянието на черноморските ресурси с цел бъдещи инвестиции в сектор „Рибарство”;

14. Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на заетите лица в сектор „Рибарство“, включително придобиване на нови професионални умения, усъвършенстване на методите за добив, производство и преработка на продукти от риболов и аквакултури, придобиване на умения за създаване и управление на собствен бизнес, маркетингови умения и професионални умения в съпътстващи икономически сфери;

15. Инвестиции за съхраняване автентичността и популяризиране на специфичните характеристики на риболова в рибарската област (РО), включително СМР и оборудване;

16. Създаване на бази данни, печатни издания, електронни издания и др. материали описващи историята на рибарските общности с цел съхраняване на традициите;

17. Подкрепа за организиране на спортни и културни събития, включително и международни: честване на празници, регати, риболовни състезания, концерти, пленери, фестивали и пр. с цел популяризиране на региона, рибарството и туризма;

18. Проучвания и популяризиране на паметници на културното наследство.

 

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор „Рибарство“ като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като вътрешни водоеми и морето, включително природното биоразнообразие в тях. 

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, и на интернет страницата на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен-  http://flag-bda.org/ .

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа на 15.09.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha