Menu
Кошница

Онлайн наръчник по мярка 2.6 „Мерки в областта на общественото здраве“

Онлайн наръчник по мярка 2.6 „Мерки в областта на общественото здраве“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Онлайн наръчник по Мярка 2.6 „Мерки в областта на общественото здраве“.

Процедура BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Мярка 2.6 „Мерки в областта на общественото здраве“ от ПМДР 2014-2020.


В онлайн наръчника ще намерите полезна информация относно:  

Цел на мярката: 

Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бюджет на мярката:

Безвъзмездната финансова помощ е 6 153 537,08  лв. , от които:
 • 4 615 152,81 лв. са от Европейски фонд за морско дело и рибарство и 
 • 604 186,62 лв. национално съфинансиране. 

Допустими кандидати:

 • Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на следните условия за допустимост:
  • извършват дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури
  • регистрирани са по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – наличието на регистрация ще се проверява служебно от Управляващия орган на ПМДР 2014-2020;
  • регистрирани са по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  • регистрирани са преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност;

Необходими документи за кандидатстване

Начин за кандидатстване:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и прилагане на изискуемите документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е два месеца, считано от датата на отваряне на процедурата за прием.

Можете да се обърнете за безплатно съдействие и помощ в процеса на електронно кандидатстване към следните организации:

Национална служба за съвети в земеделиетоwww.naas.government.bg
Национална Рибарска Мрежа
www.nrmbg.com
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена
www.iara.government.bg
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“
www.flag-shabla.eu
МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“
www.flag-vab.eu 
МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни Чифлик-Аврен“ 
www.flag-bda.org
МИРГ „Бургас-Камено“ 
www.flag-burgas.org
МИРГ „Поморие“ 
www.mirg-pomorie.eu
МИРГ „Несебър-Месемврия“ 
www.mirg-nessebar.eu

МИРГ „Пазарджик“ 

МИРГ „Високи западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

МИРГ „Самоков“ 

www.flag-pazardzhik.org

www.flag-rhodope.bg

www.mirg-samokov.eu

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha