Menu
Кошница

Наръчник с добри европейски практики за екосъобразно, устойчиво рибарство и опазване на морето

Наръчник с добри европейски практики за екосъобразно, устойчиво рибарство и опазване на морето
Наръчник с добри европейски практики за екосъобразно, устойчиво рибарство и опазване на морето
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра национална практика по проект „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“ - BG14MFOP001-1.006-0001, реализиран в партньорство с Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен. 


В изпълнение на проекта е изработен Наръчник с добри европейски практики за екосъобразно, устойчиво рибарство и опазване на морето. В наръчника са показани 16 добри практики, които могат да бъдат приложени у нас. Практиките са анализирани, като са изведени изводи, посочени са препоръки и възможности за тяхното адаптиране и прилагане у нас. Основната цел на наръчника е по-устойчиво въздействие и мултипликация на дейностите по проекта. Наръчникът ще допринесе за постигане на по-висока степен на екологосъобразен начин на работа от страна на рибарите, пристанищните агенти и други хора, чиято сфера на дейност е свързана с морската екосистема, от което е възможно да се замърси водата или морското дъно в процеса на работа.


Дейностите по проекта представляват инициатива, свързана с опазването на околната среда посредством кампания сред рибарските общности за насърчаване употребата на селективни риболовни уреди с цел опазване на морската околна среда.


Проектните цели са свързани с информиране и въвличане на заинтересованите за опазване на морската околна среда по отношение на:

  • Ефективно използване на ресурсите;
  • Въздействие на човешките дейности върху морската околна среда;
  • Замърсяване причинено от риболовните дейности ("Призрачен риболов");
  • Риск от екологична катастрофа и риск за здравето на човека;
  • Възможни решения и превенция;
  • Заимстване и прилагане на добри Европейски практики за опазване на морската околна среда;
  • Информация по отношение използването на селективни риболовни техники за намаляване на въздействието на риболова върху морската околна среда.

Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/, Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“, Процедура BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

 

Бенефициент по проекта е сдружение Институт за подготовка на служители в международни организации /ИСПМО/ в партньорство със сдружение Местна инициативна рибарска група "Български Черноморски Сговор: Бяла-Долни чифлик-Аврен" и Института по аграрна икономика /ИАИ/.

 

Стойността на проекта е 102 936.68 лв.:

  • 77 202.51 лв. съфинансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство;
  • 25 734.17 лв. национално съфинансиране. 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha