Menu
Кошница

Какво представлява незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов и каква политика води ЕС за борба с незаконния риболов?

Какво представлява незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов и каква политика води ЕС за борба с незаконния риболов?
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Какво представлява незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов?

Съкращението "ННН" по отношение на риболова, използвано в европейското законодателство и стратегически документи на ЕС във връзка с общата политика в областта на рибарството, означава незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Европейското законодателство за риболова се прилага за всички риболовни кораби под каквото и да е знаме във всички морски води.

Предполага се, че даден риболовен кораб е ангажиран с незаконни, недекларирани и нерегулирани риболовни дейности, ако за него са налице сведения, че той извършва дейности, противоречащи на мерките за опазване и управление на рибните ресурси, приложими в съответния район. Това включва риболов без валиден лицензв закрит район, или отвъд ограничената дълбочина или по време на заткрит сезон, или чрез използване на забранени съоръжения, както и неизпълнение на задължения за докладване, подправяне или прикриване на своята маркировка, самоличност или регистрация, фалшифициране на самоличността или възпрепятстване работата на длъжностни лица, които извършват контрол или инспекция. Детайлна информация за всяка категория нарушения, които дават основание, да се счита, че са налице незаконни, недекларирани или нерегулирани риболовни дейности се съдържа в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА от 29 септември 2008 г. 


Защо Комисията се ангажира с решаването на проблемите с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов?

Незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов представлява една от най-сериозните заплахи за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси, подкопаваща самата основа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и международните усилия на ЕС за насърчаване на по-добро управление на световния океан. ННН риболовът представлява също и сериозна заплаха за морското биологично разнообразие. Освен това той води до нелоялна конкуренция за онези рибари, които спазват правилата.


Каква е политиката на ЕС за борба с незаконния риболов?

ЕС е най-големият пазар за внос на рибни продукти в света и носи отговорност като пазарна държава да гарантира, че продуктите, произхождащи от ННН риболовни дейности, няма да достигнат до единния пазар на Съюза.

Регламентът на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент за ННН риболов) е в сила от 1 януари 2010 г. Той се прилага за всички разтоварвания и трансбордиране на риболовни кораби на ЕС и трети държави в пристанищата на ЕС, както и за цялата търговия на морски рибни продукти към и от ЕС. Целта му е да гарантира, че незаконно уловените рибни продукти няма да попаднат на европейския пазар.

За да се постигне това, регламентът изисква от държавите да удостоверят произхода и законността на рибата, като така се гарантира пълната проследимост на всички морски рибни продукти, търгувани от и в ЕС. По този начин системата гарантира, че страните се съобразяват със собствените си правила за опазване и управление на рибните ресурси, както и с международно договорени правила.


Какво предвиждат стратегическите документи на ЕС по отношение на бъдещите дейности за справяне с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов?

Комисията, в съответствие с европейските цели на Зелената сделка, се ангажира в Стратегията за биологичното разнообразие до 2030 гда засили защитата на морските екосистеми и да ги възстанови до постигане на „добро състояние на околната среда“. Това включва и координиране и засилване на дейностите за справяне с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.


Как ЕС гарантира, че трети държави, които изнасят рибните си продукти за ЕС, спазват своите международни задължения?

Досега 93 трети държави са уведомили Комисията, че разполагат с необходимите правни инструменти, специални процедури и подходящи административни структури за сертифициране на улова от кораби, плаващи под техен флаг.

Комисията си сътрудничи с редица трети държави и извършва мисии за оценка, за да проследи тяхното съответствие с международните задължения в борбата срещу незаконния, недеклариран или нерегулиран риболов. Освен това Комисията установява диалог относно ННН риболов с трети държави, с оглед получаване на подкрепа им за укрепване на националните политики за премахване на ННН риболов. От ноември 2012 г. Комисията води диалог с повече от 60 държави, които са предупредени за необходимостта да се предприемат решителни действия за борба с ННН риболов. В повечето случаи се наблюдава значителен напредък и следователно Комисията може задоволително да приключи официалната фаза на диалога и да отмени предупрежденията. Само няколко държави не са показали необходимия ангажимент за реформи досега.

Комисията набляга на сътрудничеството за решаване на проблеми, но има трети държави, в които ситуацията все още е проблематична дори след години на неформално сътрудничество. В тези случаи Комисията може да прибегне до действията, установени от Регламента на ЕС за ННН риболов спрямо несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов.

Когато Комисията разполага с конкретни доказателства, че трета държава не сътрудничи напълно в борбата срещу ННН риболов, тя изпраща предупреждение до съответната държава. С тази първа стъпка от процеса, наречена предварителна нотификация, ЕК предупреждава страната за риска да бъде идентифицирана като несътрудничеща държава. След това започва официален диалог, в който Комисията и страната работят заедно за разрешаване на всички въпроси, предсталяващи интерес. В повечето случаи този диалог е продуктивен и предварителната нотификация може да бъде премахната (зелена карта).

Ако обаче напредъкът не е достатъчен, Комисията определя третата държава като несътрудничеща. След което Комисията предлага на Съвета да добави тази страна към списъка на несътрудничещи трети държави. Впоследствие рибните продукти от въпросната държава се забраняват на пазара на ЕС.

На всяка стъпка от процеса третата държава може да докаже, че ситуацията е коригирана. Ако докаже това, страната бива премахната от забранителния списък (зелена карта).

Преглед на процеса можете да намерите в тази инфографика:


Източник на информация: 

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing (europa.eu)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha