Menu
Кошница

Доклад за изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство за 2019 г.

Доклад за изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство за 2019 г.
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Докладът за изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) представя най-важните постижения, подкрепени от ЕФМДР в целия ЕС. Докладът се основава на данни, предоставени от държавите-членки, отразяващи състоянието на изпълнение на програмите в края на 2019 г. 

Първите данни, отразяващи въздействието на Covid-19, ще бъдат докладвани от държавите-членки в края на април 2021 г. и ще бъдат представени в следващия доклад.

FAME (Мониторинг и оценка в областта на рибарството и аквакултурите) е звено за подкрепа на Европейската комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE). Чрез своята мрежа от експерти FAME предоставя подкрепа на Европейската комисия (ЕК) и на държавите-членки за мониторинг и оценка на средствата от ЕФМДР. Една от основните задачи на FAME е да предоставя доклади за напредъка по прилагането на ЕФМДР.

Докладът показва, че до края на 2019 г. 3,21 милиарда евро подкрепа от ЕФМДР са били разпределени за операции в държавите-членки. Това съответства на 55,8% от 5,69 милиарда евро финансиране по ЕФМДР, с което разполагат държавите-членки.


1,4 милиарда евро от ангажираната подкрепа допринася за целта за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, докато 1,3 милиарда евро (т.е. 40% от ангажираната до момента подкрепа) са предназначени за защита и опазване на околната среда. Останалите 0,5 милиарда евро са ангажирани по различни тематични направления, които включват насърчаване на качествена заетост и мобилност на работната сила.

Докладът анализира разбивката на тези цифри според ключови цели и теми като климат, биологично разнообразие и задължение за разтоварване. Анализът се предоставя на ниво ЕС, от държава-членка и по-специално за подкрепа, насочена към дребномащабния крайбрежен сектор на рибарството.

Докладът показва, че по-голямата част от финансирането по ЕФМДР е ангажирано с целите за осигуряване на икономически жизнеспособна и конкурентна риболовна и преработвателна промишленост (899 милиона евро). Развитието на устойчиви дейности в аквакултурата (588 милиона евро) и подпомагането за постигането на максимално устойчив улов (572 милиона евро) също са ключови цели за финансиране.

По отношение на дейностите, събирането на данни за рибарството и аквакултурите, което спомага за подобряване на оценките на запасите и разбирането за състоянието на тези сектори, включително социално-икономическите условия, получава най-голям размер на финансова подкрепа (433,9 милиона евро). Контролът (375,8 милиона евро) и продуктивните инвестиции в аквакултурите (348 милиона евро) също получават значителна подкрепа.


Прилагане на ЕФМДР по Приоритети на Съюза

ЕФМДР следва следните приоритети на Съюза за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности:

  • Приоритет 1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите;
  • Приоритет 2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури;
  • Приоритет 3 - Насърчаване на изпълнението на oбща политика в областта на рибарството (ОПОР);
  • Приоритет 4 - Повишаване на заетостта и териториалното сближаване;
  • Приоритет 5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработването;
  • Приоритет 6 - Насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика (ИМП).

И в абсолютно, и в относително изражение, най-напредналият от приоритетите на Съюза е №3, с 810 милиона евро - или 73,4% от общото разпределение на Приоритет 3 вече са усвоени. Той обхваща събирането и контрола на данни, които обикновено се извършват от управлявани от държавата субекти, така че не е изненадващо, че Приоритет 3 е с най-добро представяне още в началото.

Приоритет 6 има подобно ниво на усвояемост в относително изражение (73,6%) като при Приоритет 3, но общото планирано разпределение на ЕФМДР за Приоритет 6 е най-малкото сред всички Приоритети на Съюза, само 70 милиона евро (Таблица 1).Данни за България

България отбелязва значителен напредък в изпълнението на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана чрез ЕФМДР. 

Според доклада у нас най-голем дял от финансирането е използвано за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), като доказан инструмент в подкрепа на устойчивото развитие на рибарските райони. 
ЕФМДР е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда (ESI). Този подробен доклад предоставя критичен принос за оценка на прилагането на политиката и приспособяване на бъдещите политически решения.


Целият доклад можете да видите ТУК.


Източник на информация: EU funding for the fisheries, aquaculture and processing sectors: How have the Member States used it? | Рибарство (europa.eu)


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha