Menu
Кошница

Списък с най-често допускани грешки при отчитане на разходите от бенефициенти по ПМДР 2014-2020

Списък с най-често допускани грешки при отчитане на разходите от бенефициенти по ПМДР 2014-2020
Списък с най-често допускани грешки при отчитане на разходите от бенефициенти по ПМДР 2014-2020
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в качеството си на Междинно звено на Управляващия орган по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, публикува списък с най-често допускани грешки при подаване на исканията за плащане и отчитане на разходите по одобрени проекти по ПМДР 2014-2020.

ДФ „Земеделие“ – РА изпълнява функции по верификация на разходите и извършване на плащания по одобрени проекти със сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014-2020. Функциите по верификация на разходите включват извършване на административни и физически проверки за удостоверяване, че съфинансираните активи и услуги са доставени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително извършени и съответстват на националното и европейското законодателство.

Въз основа на натрупания до момента опит и извършения анализ от страна на ДФ „Земеделие“ – РА са изведени следните най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на проектите по ПМДР 2014-2020:

1. Извършване на промени в технологичните проекти, офертите и количествено-стойностните сметки при изпълнението на одобрени проекти по ПМДР 2014-2020, без предварително съгласуване с Управляващия орган на ПМДР. В публикувания от списък с най-често допускани грешки при отчитане на разходите по проектите ДФ „Земеделие“-РА напомня на бенефициентите по ПМДР 2014-2020, че изменението на договорите без съгласуване с Управляващия орган води до редуциране на съответните разходи, а в определени случаи, когато е налице промяна на критериите на техническото задание, въз основа на които е извършен избора на изпълнител на дейностите и услугите, това води и до налагане на финансови корекции.

2. Грешно изготвените приемо-предавателни протоколи, с които се отчита изпълнението и приемането на извършените дейности и услуги между избрания изпълнител и бенефициента, са друга често допускана грешка при отчитане изпълнението на одобрените проекти по ПМДР 2014-2020, която може да доведе до редуциране на сумата на общите допустими разходи по съответния проект.

3. Непредставяне на задължителни изискуеми счетоводни документи към исканията за плащане, като най-често това са аналитична оборотна ведомост, извлечения от аналитични счетоводни сметки и подсметки за отчитане на разходите по проектите, както и утвърден от ръководителя на предприятието индивидуален сметкоплан, от който да са видни откритите счетоводни партиди за разходите по проектите.

4. Представяне на непълни застрахователни полици. Съгласно Общите условия на договорите бенефициентите следва да поддържат и да представят застрахователна полица в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за всички финансирани активи, покриваща рисковете, описани в Условията за кандидатстване по съответната мярка. Застрахователните полици следва да са със срок на валидност 12 месеца.

5. Неспазване на изискванията за публичност и прозрачност от бенефициентите при изпълнение на одобрените дейности по проекти със сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014-2020.

Подробна информация за най-често допусканите грешки при отчитането на одобрени проекти по ПМДР 2014-2020 и указания на експертите от ДФ „Земеделие“ - РА за избягването им можете да намерите тук.

Документът е публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие-РА“ на адресhttp://www.dfz.bg/bg/ribarstvo-i-akvakulturi/benificaries-2/    

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha