Menu
Кошница

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004
Ново
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Пълният текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 можете да намерите  ТУК. 

По-долу са публикувани някои акценти и основни текстовете от Регламента, които дават обща представа за ЕФМДРА за периода 2021 - 2027 г. 

Приоритети и специфични цели:

Прз следващия програмен период 2021-2027 г. Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури ще се основава на 4 основни приоритета:

Приоритет 1: Насърчаване на устойчивото рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси

Специфични цели по Приоритет 1:

a) укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности;

б) повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2 чрез подмяна или обновяване на двигателите на риболовните кораби;

в) насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите за риболов в случай на окончателно преустановяване на риболовните дейности и допринасяне за постигането на справедлив жизнен стандарт в случай на временно преустановяване на риболовните дейности;

г) насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с ННН риболова, както и на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието;

д) насърчаване на условия на равнопоставеност за продуктите от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони; 

е) допринасяне за защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми

Приоритет 2: Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в Съюза

Специфични цели по приоритет 2:

а) насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, по-специално чрез укрепване на конкурентоспособността на производството на аквакултури, като същевременно се гарантира, че дейностите са екологично устойчиви в дългосрочен план;

б) насърчаване на предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и преработването на тези продукти.

Приоритет 3: Oсигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури

Специфична цел по приоритет 3: Подкрепата по този приоритет обхваща интервенции, които допринасят за осигуряването на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и за насърчаването на устойчивото развитие на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури

Приоритет 4: Укрепване на международното управление на океаните и осигуряване на условия за безопасност, сигурност, чистота и устойчиво стопанисване на моретата и океаните.

Устойчива синя икономика

Опазването и устойчивото използване на океаните е една от 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР), заложени в Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие (наричана по-нататък „Програма до 2030 г.“), а именно цел № 14 („Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“). Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и нейното изпълнение. Във връзка с това е посочено, че ЕС поема ангажимент да насърчава устойчива синя икономика, която е съобразена с морското пространствено планиране, опазването на биологичните ресурси и постигането на добро екологично състояние, съгласно Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и да забрани определени форми на субсидиране в областта на рибарството, които допринасят за свръхкапацитета и прекомерния улов, да прекрати субсидиите, способстващи за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), и да се въздържа от въвеждането на нови такива субсидии в бъдеще. 

Опростена структура за подпомагане по линия на ЕФМДРА

Според текстовете на Регламента през новия програмен период ЕФМДРА следва да се основава на опростена структура без предварително да се определят твърде императивни мерки и подробни правила за допустимост на равнището на Съюза.

Принос на ЕФМДРА за постигане целите на Съюза в областта на околната среда

ЕФМДРА следва да допринася за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. 
Като се има предвид значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и ангажимента за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, действията съгласно настоящия регламент следва да допринасят за постигането на целта 30 % от всички разходи в рамките на МФР за периода 2021—2027 г. да бъдат изразходвани за интегриране на целите в областта на климата, както и за амбицията 7,5 % от годишните разходи по МФР за периода 2021—2027 г. да се предоставят за цели в областта на биологичното разнообразие през 2024 г., а 10 % от годишните разходи по МФР за периода 2021 —2027 г. за цели в областта на биологичното разнообразие през 2026 и 2027 г., като същевременно се вземат предвид съществуващите припокривания между целите в областта на климата и на биологичното разнообразие.

Подкрепа за насърчаване приемствеността между поколенията в сектора на рибарството 
Рибарството е от жизненоважно значение за поминъка и културата на много крайбрежни общности на територията на Съюза, по-специално на онези от тях, в които дребномащабният крайбрежен риболов играе важна роля. Предвид факта, че в много рибарски общности средната възраст надхвърля 50 години, продължават да са предизвикателство приемствеността между поколенията и диверсификацията на дейностите. По-конкретно, започването и развиването на нови стопански дейности в сектора на рибарството от млади рибари е финансово предизвикателство и съставлява елемент, който следва да бъде отчетен при разпределянето и насочването на средства от ЕФМДРА. Това развиване на дейности е от съществено значение за конкурентоспособността на сектора на рибарството в Съюза. Ето защо следва да се осигури подкрепа за младите рибари, започващи риболовни дейности, с цел да се улесни тяхното установяване. За да се гарантира жизнеспособността на новите стопански дейности, подкрепяни от ЕФМДРА, предоставянето на подкрепа следва да зависи от придобиването на подходящ опит или квалификации. Когато подкрепата за започване на стопанска дейност се предоставя за придобиването на риболовен кораб, тя следва да се използва само за придобиването на първия риболовен кораб или на контролен дял от него.

Инвестиции в човешки капитал
Инвестирането в човешки капитал играе важна роля за конкурентоспособността и икономическите резултати на секторите на рибарството и аквакултурите и на морския сектор. Поради това следва да се предвиди възможност ЕФМДРА да подкрепя консултантските услуги, сътрудничеството между учени и рибари, професионалното обучение, ученето през целия живот, както и насърчаването на социалния диалог и разпространението на знания.

Подкрепа за дребномащабния крайбрежен риболов
Дребномащабният крайбрежен риболов се извършва от морски риболовни кораби и кораби, извършващи риболов във вътрешни водоеми с обща дължина под 12 метра, които не използват теглени риболовни уреди, както и от рибари, които извършват риболов от брега, включително събирачи на черупчести мекотели. Този сектор обхваща близо 75 % от всички регистрирани в Съюза риболовни кораби и осигурява почти половината от работните места в сектора на рибарството. Основният източник на доходи на операторите в сектора на дребномащабния крайбрежен риболов е особено силно зависим от доброто състояние на рибните запаси. Следователно, за да се насърчават устойчивите риболовни практики, ЕФМДРА следва да предоставя на тези оператори преференциално третиране чрез максимален интензитет на помощта от 100 %, с изключение на операциите, свързани с първото придобиване на риболовен кораб, подмяната или обновяването на двигателя и операциите, които увеличават брутния тонаж на риболовния кораб с цел подобряване на безопасността, условията на труд или енергийната ефективност. Освен това държавите членки следва да вземат предвид в своите програми специфичните нужди на дребномащабния крайбрежен риболов и да опишат видовете действия, предвидени за развитието на дребномащабния крайбрежен риболов.

Подкрепа за стимулиране и устойчивото развитие на аквакултурите
Следва да се предвиди възможност ЕФМДРА да предоставя подкрепа за стимулирането и устойчивото развитие на аквакултурите, включително на сладководните аквакултури, свързани с отглеждането на водни животни и растения за производство на храна и други суровини. В някои държави членки продължават да се прилагат сложни административни процедури, например труден достъп до пространство или обременителни процедури за издаване на разрешения, които затрудняват сектора да подобри репутацията и конкурентоспособността на продуктите от аквакултури. Подкрепата от ЕФМДРА следва да бъде съобразена с многогодишните национални стратегически планове за аквакултурите, разработени въз основа на Регламент (ЕС) № 1380/2013.
За допустима следва да се счита подкрепата, насочена по-конкретно към постигане на устойчивост на околната среда, производствени инвестиции, иновации, придобиване на професионални умения, подобряване на условията на труд и компенсаторни мерки, осигуряващи жизненоважни услуги по управление на земята и природните ресурси. Освен това следва да бъдат допустими действията в областта на общественото здравеопазване, схемите за застраховане на запасите от аквакултури, както и действията за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Подкрепа за създаване на организации на производители и изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара
Продоволствената сигурност зависи от ефикасните и добре организирани пазари, благодарение на които се повишават прозрачността, стабилността, качеството и разнообразието на веригата на доставки, както и информацията за потребителите. С оглед на това следва да се предвиди възможност ЕФМДРА да предоставя подкрепа за предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури в съответствие с целите, посочени в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета      (17). По-специално подкрепата следва да се предоставя за създаването на организации на производители, изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара, насърчаването на нови пазарни ниши и разработването и разпространението на резултати от проучвания на пазара.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha