Menu
Кошница

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.072 "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.072 "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите на ВОМР“ по ПМДР  - Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура” от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

- Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

- Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

- Община Несебър;

- Формални публично-частни партньорства между общини и частни юридически лица регистрирани съгласно Закона за концесиите;

Чрез мярка 3.2 се цели  да  се популяризират местните ресурси и подкрепи развитието на дребно мащабната инфраструктура  на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Ще се постави  акцент върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо  наследство, занаятчийството, развитие на нови дейности и услуги свързани с тяхното популяризиране и комплексното им рекламиране и маркетиране, изграждане на интерактивни музеи на открито и др. Прилагането  на мярката ще допринесе за постигане на :

  • Популяризиране, валоризиране и опазване на природните и културни ценности в територията;
  • Развитие на дребномащабна инфраструктура в подкрепа на туризма и рибарството;
  • Насърчаване на устойчиви практики, популяризиране и информиране на местната общност за поведение щадящо околната среда, чрез използване на технологии способстващи адаптирането към климатичните промени;
  • Създаване на туристически атракции с познавателна или обучителна цел

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

1.         Дейности, свързани с експонирането и осигуряване на възможности за опознаването на природното наследство с цел развитие на устойчив риболовен и екотуризъм в рибарския район;

2.         Изграждане на дребно мащабна, инфраструктура за развитие на риболовен и свързан с него екотуризъм -  дребно мащабни екологосъобразни съоръжения (в среда близка до естествената и чрез устойчиво използване на природните ресурси); 

3.         Опазване и валоризиране на природното и културното наследство за развитие на устойчив туризъм;

4.         Дейности, свързани със стартиране на механизми за постоянни образователни дейности за деца и младежи, насочени към опазване на околната среда и включващи голям брой участници;

5.         Дейности, свързани със създаване на ефективна информационна мрежа относно използването и опазването на рибните ресурси; Преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и др. подобни;

6.         Подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове; дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни дейности;

7.         Обновяване, възстановяване и развитие на рибарски селища и рибарски махали: подобряване и възстановяване на обществените зони чрез оформяне на външни площадки, изграждане на тротоари, осветление, павиране и др.;

8.         Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди;

9.         Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: примерни могат да бъдат следните: - посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел, свързани с устойчив риболов;

10.  Организиране на информационни кампании и събития за популяризиране на местното природно и културно наследство;

11.  Експониране на природно и културно наследство на рибарския район чрез иновативни за територията методи;

12.       Управление на проектите;

13.       Дейности за информация и публичност;

Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС т.е, на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 170 219,95 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 150 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 % от общите допустими разходи за проекти на частни бенефициери, и 100 % за проекти  на публични бенефициенти  от които:

  • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg  и на интернет страницата на МИРГ „Несебър“ - http://mirg-nessebar.eu/.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на  23.02.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 16 март 2021 г.

Условия за кандидатсване можете да намерите тук.

Условия за изпълнение можете да намерите тук.

Приложения към Условия за кандидатстване можете да намерите тук.

Приложения към Условия за изпълнение можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha