Menu
Кошница

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.058, МЯРКА 06 „ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДНОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.058, МЯРКА 06 „ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДНОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Самоков“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет 3 „Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район“, Процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-4.058, Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от Стратегията на МИРГ „Самоков“ по ПМДР.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват всички регистрирани или действащи на територията на МИРГ „Самоков“:

- Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

- Юридически лица с нестопанска цел, Община Самоков, Училища, Читалища;

- Допустими партньори- научни институти и организации;

Чрез Мярка 06 се цели  опазване и развитие на водната флора и фауна чрез управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ и рехабилитацията на водите във вътрешни водоеми в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, включително на територии за размножаване и пътища на миграция за мигриращите видове и ако е целесъобразно, с участието на рибарите във вътрешни водоеми.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

1. Наблюдение, оценка и предписания за опазване и възстановяване на биоразнообразието на даден район, извършвани с партньорство на научни институти и организации съвместно с заинтересованите лица

2. Управление, възстановяване и мониторинг на защитени територии и обекти по „НАТУРА 2000“

3. Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на флората и фауната

4.  Разпространение на знания за околната среда, както и подобряване на състоянието ѝ

5. Принос за по-доброто управление или съхранение на природните ресурси

 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Самоков“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 % от общите допустими разходи за проекти на частни бенефициери, и 100 % за проекти  на публични бенефициенти  от които:

  • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове - https://www.eufunds.bg , на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg на интернет страницата на МИРГ „Самоков“ - https://mirg-samokov.eu.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на  01.03.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 22 март 2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файлSize
Докуметни.zip11.37 MB

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha