Menu
Кошница

Онлайн наръчник по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Онлайн наръчник по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Онлайн наръчник по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Процедура BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014.


В онлайн наръчника ще намерите полезна информация относно:  

Цел на мярката: 

Осигуряване на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бюджет на мярката:

3 186 625,22  лв. безвъзмездна финансова помощ, от които:
  • 2 389 968,92 лв. са от Европейски фонд за морско дело и рибарство и 
  • 604 186,62 лв. национално съфинансиране. 

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на следните изисквания:

  • извършват икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
  • регистрирани са по реда на чл. 12 от Закона за храните и са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти;
  • са микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
  • регистрирани са преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.

Необходими документи за кандидатстване

Начин за кандидатстване:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и прилагане на изискуемите документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е два месеца, считано от датата на отваряне на процедурата за прием.

Можете да се обърнете за безплатно съдействие и помощ в процеса на електронно кандидатстване към следните организации:

Национална служба за съвети в земеделиетоwww.naas.government.bg
Национална Рибарска Мрежа
www.nrmbg.com
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена
www.iara.government.bg
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“
www.flag-shabla.eu
МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“
www.flag-vab.eu 
МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни Чифлик-Аврен“ 
www.flag-bda.org
МИРГ „Бургас-Камено“ 
www.flag-burgas.org
МИРГ „Поморие“ 
www.mirg-pomorie.eu
МИРГ „Несебър-Месемврия“ 
www.mirg-nessebar.eu

МИРГ „Пазарджик“ 

МИРГ „Високи западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

МИРГ „Самоков“ 

www.flag-pazardzhik.org

www.flag-rhodope.bg

www.mirg-samokov.eu

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha