Menu
Кошница

Пилотен иновативен проект: Експериментално развъждане на двучерупчести морски трюфели (Venus verrucosa) във Венецианската лагуна

Пилотен иновативен проект: Експериментално развъждане на двучерупчести морски трюфели (Venus verrucosa) във Венецианската лагуна
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Иновативен проект, реализиран в Италия: Пилотният проект е за разработване на експериментално развъждане на двучерупчести морски трюфели (Venus verrucosa) във Венецианската лагуна.


Държава: 
Италия
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ:
50 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
25 000 евро
Национално съфинансиране:
17 500 евро
Съфинансиране от бенефициента: 
7 500 евро

Кратко описание на иновативния проект:

Иновативният проект е подкрепен от Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Венециански район“ и  реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони. МИРГ подкрепя успешно пилотното отглеждане на брадавикови венерини миди или „морски трюфели“, като по този начин разнообразява производството на аквакултури в района Венето, Италия.


Местни предизвикателства, към които проектът е насочен:

От края на 90-те и през почти всички години от 21-ви век производството на миди (Tapes philippinarum) във венецианските лагуни е един от основните източници на доходи за местните рибари. Липсата на млада работна ръка, съчетана с общото обезценяване на мидите,  довежда до криза в сектора. Брадавичната венерина мида (Venus verrucosa), известна също като „морски трюфел“ е с висока си икономическа стойност, намира  се в района Венето и понякога е улавяна като прилов, но поради оскъдните обеми наулова не достига фазата на комерсиализация.Решението:

Местна риболовна кооперация, в партньорство с изследователски институт (Agri.Te.Co) и венецианския МИРГ, решават да експериментират с развъждането и отглеждането на тези брадавикови венерини миди, за да разнообразят аквакултурното производство в района и да увеличат предлагането на пазара на местни рибни продукти. Тъй като тези двучерупчести мекотели традиционно се консумират сурови, качеството на този вид миди изисква внимателно наблюдение. Проектът има за цел да провери дали е възможно да се отглеждат морски трюфели в съответствие със стандартите за безопасност на храните и дали дейността може да бъде икономически жизнеспособна. Надеждите са, че чрез преместване на мидите в определени зони на лагуната те могат да бъдат отглеждани до стопански размери, като същевременно осигурят необходимото количество. 

Пилотният проект включва няколко фази:

  • Идентифициране на потенциални райони за размножаване в лагуната за експериментално отглеждане на миди;
  • Подготовка на морското дъно, за да стане подходящо за изследване;
  • Участие на местни рибари в събирането на миди и преместването им в определените райони за размножаване;
  • Санитарен мониторинг на мидите (качество на водата и бактериално изследване на мидите);
  • Периодично наблюдение на развитието на популацията на миди.


Постигнати резултати:

Идентифицирани и тествани са пет размножителни зони, като две от тях (общо 15 хектара) са открити като подходящи за размножаване на брадавикови венерини миди. За първи път този вид миди, които обикновено се отглеждат в морска страна,  започват да се отглеждат успешно и в лагунна среда, демонстрирайки, че е възможно да се достигне търговско качество и количество.

Въпреки че количестваото на мидите, които се постигат при производстовото в лагунна среда, на е малко в сравнение с добре познатите търговски видове като морски миди и черни миди, пазарната цена при тях може да достигне до 10 евро / кг за рибаря (първа продажна цена) и 25-35 евро за крайния потребител. Това предизвика интерес сред десетина местни рибари да разнообразят своята икономическа дейност.Възможност за трансфер на иновативния проект:

Изпробването на нови видове за производство на аквакултури е област, в която МИРГ могат да окажат подкрепа, ако в техните райони съществуват недостатъчно експлоатирани видове. Необходимо е обаче силно сътрудничество със заинтересовани изследователски организации и подкрепата от местните публични власти също е изключително важна за успешното реализиране на проекта.


Научени уроци:

Важен елемент от успеха на проекта е приложеният подход "отдолу-нагоре" чрез включването на местните рибари още в най-ранния етап от разработването на проекта. Чрез неговата реализация се създават връзки между местните рибари, учените и местните власти, демонстрирайки как различните им роли могат да се съчетаят и да допринесат за развитието на местния бизнес.

Този проект също така предполага, че районите на лагуната могат да бъдат тествани за отглеждане на други, по-малко разпространени видове миди, като Chamelea Gallina, Paphia Aurea и др.


Принос за постигане целите на ВОМР: добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата на доставка на продукти от риболов и аквакултури.


Източници на информация:

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha