Menu
Кошница

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.014 „ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ И КОМПЕНСАЦИОННИ РЕЖИМИ В РАМКИТЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ”

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.014 „ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ И КОМПЕНСАЦИОННИ РЕЖИМИ В РАМКИТЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности”.

Дейностите, предвидени в настоящата процедура ще допринесат за насърчаване на устойчив в екологично отношение, иновативен, конкурентоспособен и основан на знания риболов, характеризиращ се с ефективно използване на ресурсите.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите  риболовни дейности“, мярка 1.6 „ Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“,  ще се даде възможност за подобряване състоянието на водата в морето чрез провеждане на кампании за събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и акваторията на Черно море.

По настоящата процедура режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 446 811,76 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е: 73,26% финансирана от ЕФМДР и

26,74% съфинансирана от националния бюджет.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да надвишава 200 000 лв.

- до 100%  за публичноправни организации и юридически лица, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза, всички научни организации, в това число висшите училища и колежи (съгласно номенклатурата на Националния статистически институт), институтите на Българската академия на науките, институтите на Селскостопанската академия, ведомствените научни институти, които не развиват стопанска дейност,  съгласно чл. 95, параграф2, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

- до 75% за организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара, признати от Република България, съгласно НАРЕДБА № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара;

 - до 50% за юридически лица, еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за малки и средни предприятие (МСП) по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, се намалява с 20 процентни пункта.

-  Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30 процентни пункта до 80%.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на приема по настоящата мярка, кандидатите могат да участват с само с едно проектно предложение.

Проектните предложения по настоящата процедура и включените в тях дейности следва да допринасят за постигането специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 1, букви а), б) и в) на Регламент (ЕС) № 508/2014.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1. Събиране на отпадъци в морето от рибарите (напр. отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци; в т. ч. и пластмаса).

2. комуникационни и информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, с цел насърчаване на рибарите и другите заинтересовани лица да участват в проекти за отстраняване на изгубени риболовни уреди; съответно обучение на рибари и пристанищни агенти.

Проектните предложения подлежат на оценка въз основа на одобрени от Комитета за наблюдение на ПМДР критерии за подбор, които са включени в т. 21 от УК.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 03.06.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 24.06.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да видите ТУК.

Файлови документи

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha