Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Швеция подкрепя Група за съвместно управление на езерото Ватерн, осигуряваща устойчивото управление на рибните ресурси на второто по големина езеро в Швеция

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Швеция подкрепя Група за съвместно управление на езерото Ватерн, осигуряваща устойчивото управление на рибните ресурси на второто по големина езеро в Швеция
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Швеция: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Езеро Ватерн“, е за оказване на съдействие и сътрудничество на Група за съвместно управление на езерото Ватерн, осигуряваща устойчивото управление на рибните ресурси в рибарския район.


Държава:Швеция
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
100 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
100 000 евро
Европейско финансиране:
50 000 евро
Национално съфинансиране: 
50 000 евро 


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Езеро Ватерн" чрез подхода ВОМР в рибарските райони подпомага Групата за съвместно управление на езерото Ватерн, която работи с местните заинтересовани страни за постигне на консенсус относно устойчивото управление на рибните ресурси на езерото Ватерн. 

Езерото Ватерн, второто по големина езеро в Швеция и петото в Европа, е важен район, както за стопански, така и за любителски риболов, които се конкурират за един и същи рибен ресурс (най-важните видове са арктическият чар и речният рак). През 2005 г. се създава група за съвместно управление, която да предостави платформа за диалог за всички категории заинтересовани страни, с цел осигуряване на дългосрочно, устойчиво управление на риболова в езерото Ватерн и превръщането на процеса на управление в по-гъвкав и ефективен.Групата за съвместно управление, ръководена от организацията „Общество за опазване на водите на езерото Ватерн“, играе консултативна роля към националния орган, отговорен за управлението на риболова. Групата обединява представители на стопанските и дребномащабните рибари, риболовци, собственици на водоизточници, изследователи, неправителствени организации, както и съответните местни, регионални и национални власти. Той дава възможност на заинтересованите страни с различни интереси да обсъдят:

  • как трябва да се извършва опазването на рибата в езерото, 
  • какво може да се направи за подобряване на ситуацията по отношение на намаляващите рибни запаси, 
  • как ограничените рибни ресурси трябва да бъдат разпределени между различните риболовни категории и 
  • издава мерки и разпоредби за контрол на риболова.

Групата за съвместно управление се събира три до четири пъти годишно и като правило всяка среща се организира от различна община около езерото и включва посещение на място. Създадени са няколко работни групи, които се фокусират върху конкретни теми, напр. раци, правила и разпоредби, контрол на улова и др. Решенията на групата обикновено се вземат с консенсус.


При създаването си (като една от петте пилотни групи в Швеция), групата получава първоначална подкрепа от националните власти. След стартирането на Ос 4, дейностите на Групата за съвместно управление са съфинансирани чрез Стратегията за местно развитие на МИРГ "Езеро Ватерн" и Европейски форд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). МИРГ изплаща заплата на експерт по рибарство, който има ролята на координатор на непълно работно време, пътните разходи и компенсация за отделеното времето за срещи на членовете на Групата.

МИРГ помага на групата да установи връзка с някои ключови участници, напр. общините около езерото. Сътрудничеството между групата за съвместно управление и МИРГ помага на местните участници, включително риболовния сектор, да имат по-голямо влияние върху устойчивото управление на риболова.


Постигнати резултати:

Групата разработва редица препоръки и законодателни предложения, които са взети предвид от националните власти, например създаването на три защитени зони в езерото Ватерн и въвеждането на отвори за евакуация в капани за раци. Разработен е план за съвместно управление с насоки и цели, както и мерки за улесняване на устойчивия риболов в езерото Ватерн. Въпреки че планът за управление не е правно обвързващ, заинтересованите страни са постигнали доброволно споразумение, което разпределя улова на осемте най-важни вида риби между различни категории заинтересовани страни. Групата за съвместно управление също допринася за по-отворено и прозрачно изготвяне на политики, по-добро разбиране между заинтересованите страни и засилено спазване на разпоредбите, както и за по-гъвкав процес на управление. Благодарение на сътрудничеството процесът е и по-бърз, поради по-добрите процеси по вземане на решения и включването на националните власти в самото начало на процеса.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Проектът е добър пример за МИРГ, които се сблъскват с конфликти между заинтересованите страни за рибни ресурси в техните райони. Поради своя партньорски характер, МИРГ могат да привлекат различни заинтересовани страни и да улеснят постигането на консенсус около общите цели. Те могат също така да помогнат да се гарантира, че гласът на сектора на рибарството се чува и взема предвид при изготвянето на политики, въпреки че степента, до която препоръките на такива органи за съвместно управление се вземат предвид, зависи от законодателната система и варира в различните държави-членки.


Научени уроци:

Постигането на консенсус между заинтересовани страни с различни интереси не винаги е лесно, изисква много време за дискусии и може да се наложи външно подпомагане. Съставът на групата за съвместно управление трябва да остане възможно най-стабилен, така че членовете ѝ да имат време да развият общо разбиране и доверие. Също така е важно да се използват знанията, които имат различните рибари и които не биха били чути по друг начин.

Принос за постигане целите на ВОМР: Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните рибни ресурси и морските дейности; подобряване и използване на екологичните дадености на районите за риболов и аквакултури, включително операции за смекчаване изменението на климат. 


Данни за контакт с МИРГ "Езеро Ватерн"

Лице за контакт: Г-н Adam Johansson

e-mail: adam.johansson@lansstyrelsen.se

тел: +46 10 223 63 54


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha