Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Литва подпомага развитието на малка местна семейна компания чрез инвестиции в добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Литва подпомага развитието на малка местна семейна компания чрез инвестиции в добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Литва - проектът за развитие на бизнес в областта на дребномащабния риболов и аквакултурите в района на МИРГ "Западна Литва" е жизненоважна част от икономическото развитие на региони Клайпеда и Приекуле в Литва

Държава: 
Литва
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
121 001 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
50 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
37 500 евро
Национално съфинансиране: 
13 500 евро
Съфинансиране от бенефициента:
71 001 евро


Кратко описание на добрата практика:

Проектът се изпълнява в периода 12.2018-02.2020 г. от малка местна компания, която цели да повиши преработката на местни продукти от риболов и аквакултури чрез поредица от стратегически инвестиции, финансирани от МИРГ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони. 

Сектор "Рибарство и аквакултури" в район Клайпеда е изправен пред редица предизвикателства, включително намаляването на рибните запаси в Куршската лагуна, един от двата основни източника на риба в района. Безработицата, произтичаща от сезонността на риболовните дейности, също е значително предизвикателство за региона. Липсва инфраструктура за местна преработка и съхранение на рибни продукти, което пречи на района да постигне оптимална експлоатация на местните ресурси. Въпреки че търсенето на пазара е стабилно през цялата година, предлагането е непредсказуемо поради сезонния риболов, което е проблем за по-малките клиенти, които не могат да си набавят нужните продукти в големи количества.

Проектът, изпълнен от Adomas Vaišnoras, собственик на малка рибна ферма, се фокусира върху няколко ключови инвестиции. Финансирането от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е използвано за инсталиране на хладилни съоръжения, позволяващи по-добро запазване на суровините, както и за закупуване на ново оборудване, включително везни, превозно средство, изграждане на хигиенни помещения и инсталиране на нови и подобрени електропроводи. Благодарение на тези подобрения днес компанията е в състояние да разнообрази своите продукти и да разшири своите вериги за доставки към вътрешните райони и Балтийско море. Новите продукти включват видове като стриди, плотва, платика и мерлуза, както и поредица от сушени рибни продукти, направени от камбала и треска.
Благодарение на тези инвестиции, финансирани от МИРГ, не само се увеличава рентабилността на риболова, но и се гарантира поддържането и развитието на 20-годишна местна компания за преработка на риба, която се е доказала във времето и се основава на семейни традиции, предавани между поколенията.

Постигнати резултати:

След изпълнението на проекта е създадено едно ново работно място на пълен работен ден в преработката на риба, а асортиментът от рибни продукти е разширен, включително с риба, отглеждана във вътрешни водоеми и инвазивни морски видове. Благодарение на подкрепата на МИРГ и ЕФМДР, местната компания, реализирала проекта, вече може да извършва първична обработка на риба, обхващаща сортиране, охлаждане и подходящо опаковане. Това води до увеличаване на приходите на компанията и създава възможност за достигане до повече преки купувачи посредством транспортиране на продуктите директно до потребителите, като по този начин броят на клиентите е удвоен.

Възможности за трансфер на добрата практика:

Този проект е избран в отговор на решението на МИРГ да направи инвестиции за насърчаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури и улесняване тяхното интегриране в хранителната верига, като предоставя възможности за финансиране процеса на преработка на тези продукти и директната им продажба на потребителите. Процесът на изпълнение на проекта позволява да бъдат идентифицирани основните проблеми, които трябва да бъдат решени при постигане на социалното и икономическото развитие на областта, и на тази основа да бъдат адаптирани критериите за подбор на проекти, които са насочени към решаването на тези проблеми.

Научени уроци:

Предварителните взаимоотношения и добрата комуникация между МИРГ и бенефициента са от съществено значение за правилното формулиране на проекта. Получаването на ясни и точни разяснения относно условията, които трябва да бъдат изпълнени за придобиване на оборудване, избягва недоразуменията, а това прави процеса на кандидатстване по-бърз и по-ефективен.

Принос за постигане целите на ВОМР: добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата на доставка на продукти от риболов и аквакултури.

Източници на информация: 


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha