Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Италия подкрепя дребномащабни местни рибари и рибовъди в създаването на план за управление на крайбрежието в района Емилия-Романя

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Италия подкрепя дребномащабни местни рибари и рибовъди в създаването на план за управление на крайбрежието в района Емилия-Романя
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Италия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Емилия-Романя“, е за създаване на план за управление на рибните запаси в крайбрежния район Емилия-Романя.

Държава: 
Италия
Безвъзмездна финансова помощ:
20 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
10 000 евро
Национално съфинансиране:
7 000 евро
Регионално съфинансиране: 
3 000 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Емилия-Романя" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за създаването на план за управление на запасите с активното участие на дребномащабни местни рибари и рибовъди от рибарския район Емилия-Романя. Планът за управление на запасите се фокусира върху три местни рибни вида с висока стойност, идентифицирани от рибарския сектор на регионално ниво.


Проектът е реализиран в периода 09.2018 – 06.2020 г. чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

При разработване на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ "Емилия-Романя", един от основните проблеми, идентифицирани от местната общност, е липсата на координация в управлението на рибните запаси на деветте пристанища, разположени по крайбрежието на района Емилия Романя. Подобни изводи са констатирани от МИРГ по време на проведените консултации с всички местни заинтересовани страни в началото на дейността на Местната инициативна рибарска група "Емилия Романя". МИРГ решава да създаде работна група, в която представители на сектора на рибарството и аквакултурите и местни експерти да обединят усилия в разработването на общ план за управление на региона. Nassarius mutabilis (морски охлюв), Sepia officinalis (сепия) и Squilla mantis (скарида богомолка) са трите местни вида, които са включени в плана за управление. Местният сектор на рибарството и аквакултурите решава да се съсредоточи върху трите вида поради наличието им в целия регион, важната им икономическа стойност и необходимостта от защита, с цел гарантирането на здравословни нива на техните запаси.


МИРГ отправя публична покана за набиране на експерти, които да вземат участие в съставянето на плана за управление на крайбрежието. В резултат са избрани кооперация от морски биолози, работещи върху развитието на иновациите в областта на рибарството и аквакултурите (M.A.R.E. Scarl), национална компания, специализирана в предоставянето на услуги за картографиране и създаване на бази данни за устойчиво управление на рибарството (Kosmoambiente) и Болонския университет. Експертите създават съвместно социално-икономическа оценка, събирайки и анализирайки информация за гарантиране на точни данни за състоянието на трите морски вида и определяне на оптимални насоки, които да бъдат приложени в плана за управление. По време на целия процес по изготвяне, преглед и валидиране на плана активно участие вземат рибари, рибовъди и собственици на местни кораби. За целта МИРГ организира и провежда 10 семинара със 120 участници от сектора.


Подходът "отдолу-нагоре", приложен при определянето и участието на съответните експерти, е нов за региона Емилия-Романя и се управлява от екипа на МИРГ. Представители на Министерството на храните и горите на Италия присъстват на старта на работната група, за да се запознаят подробно с методологията и прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие. Министерството на храните и горите отговаря за прилагането на подхода ВОМР, финансиран чрез ЕФМДР, като проявява интерес към потенциалното прилагане на новите методи и в други италиански рибарски райони. Подобни подходи „отдолу-нагоре“ се използват и от МИРГ за справяне с други две идентифицирани предизвикателства: еутрофикацията и отглеждането на черупчести видове.


Постигнати резултати:

Съставеният План за управление е първият план за управление на запасите в региона. Окончателният проект е представен и приет от заинтересованите страни в края на 2019 г. Поради бързо настъпващите екологични и икономически промени, планът за управление се преразглежда ежегодно и се актуализира при необходимост.

Планът е разделен на три раздела, по един за всеки от целевите местни видове, и включва нови мерки, като например определяне на минималния размер на улова, местата за улов, максималните дневни квоти и разрешените риболовни уреди и методи.

Проведена е комуникационна кампания с цел повишаване на въздействието на проекта и обществената видимост на сектора. Част от елементите на кампанията включват дейности за разпространение и популяризиране на плана в районите около деветте пристанища по регионалното крайбрежие, открити семинари, разпространение на комуникационни материали, кампания в социалните медии и четири прес-съобщения в местните медии.

 

Възможности за трансфер на добрата практика:

Цялостният подход по проекта може лесно да бъде приложен в различни направления, в които събирането на информация и знания за предизвикателствата на местните общности носи добавена стойност. За да се осигури по-доброто прилагане на приобщаващия подход ВОМР, е необходимо наличието на добре свързана общност, както и участието на различните заинтересовани страни. МИРГ играе съществена роля в координирането на различните дейности на заинтересованите страни. Това е възможно благодарение на предишния опит на МИРГ "Емилия-Романя" като основен организатор на дейности в цялата регионална област. 


Научени уроци:

За изготвянето на съвместен план за управление на рибните запаси е важно да се включат рибарите от самото начало на процеса по съставяне. По този начин се постига по-добро разбиране и приемане на правилата, което подобрява ефективното им прилагане.

Принос за постигане целите на ВОМР:  Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните рибни ресурси и морските дейности.


Данни за контакт с MИРГ „Емилия-Романя“:

Лице за контакт: Г-жа Angela Nazzaruolo

e-mail: angela.nazzaruolo@deltaduemila.net

Тел.: +39 0533 57693

уебсайтFlag Costa Emilia Romagna


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha