Наименование на процедурата Наименование на бенефициента ЕИК Седалище Наименование на проекта Дата на сключване на договора Продължителност (в месеци) Място на изпълнение на проекта Кратко описание на проекта Наименование на приоритетната ос Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента Реално изплатени суми Статус на изпълнение
BG14MFOP001-2.006 Продуктивни инвестиции в аквакултура - Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ "АГРОТЕКСИМ" ЕООД121569109 България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79BG14MFOP001-2.006-0015-C02 "Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него"2018-03-1416 месецас. Беден, община ДевинОбектът – рибовъдно стопанство за пъстърва, на кандидатът „Агротексим“ ЕООД, се намира в землището на с. Беден, община Девин и се състои от басейни и люпилня. Проектът предвижда да се изгради надстройка над съществуващата вече люпилня. На покривното пространство ще бъде изградена фотоволтаична инсталация до 30 кВч, която ще бъде използвана изцяло за нуждите на стопанството. Не се предвижда промяна в количеството на произведената риба, т.е. ще се произвеждат до 15т. риба/годишно. Със закупуването на предвиденото в проектното предложение оборудване за пакетиране на прясно уловена и непочистена риба ще се добави стойност на продукцията, произвеждана от рибовъдното стопанство. Съществуващите 5 (пет) работни места ще бъдат запазени и се предвижда увеличение на персонала с откриване на 2 (две) нови работни места.Данаил Делчев822647411323409964409964В процес на изпълнен
BG14MFOP001-2.006 Продуктивни инвестиции в аквакултура - Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ "АГРОТЕКСИМ" ЕООД121569109 България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79BG14MFOP001-2.006-0015-C02 "Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него"2018-03-1416с. Беден, община ДевинОбектът – рибовъдно стопанство за пъстърва, на кандидатът „Агротексим“ ЕООД, се намира в землището на с. Беден, община Девин и се състои от басейни и люпилня. Проектът предвижда да се изгради надстройка над съществуващата вече люпилня. На покривното пространство ще бъде изградена фотоволтаична инсталация до 30 кВч, която ще бъде използвана изцяло за нуждите на стопанството. Не се предвижда промяна в количеството на произведената риба, т.е. ще се произвеждат до 15т. риба/годишно. Със закупуването на предвиденото в проектното предложение оборудване за пакетиране на прясно уловена и непочистена риба ще се добави стойност на продукцията, произвеждана от рибовъдното стопанство. Съществуващите 5 (пет) работни места ще бъдат запазени и се предвижда увеличение на персонала с откриване на 2 (две) нови работни места.Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”822647411323409964409964В процес на изпълнен
BG14MFOP001-2.006 Продуктивни инвестиции в аквакултура - Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ "АГРОТЕКСИМ" ЕООД121569109 България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79BG14MFOP001-2.006-0015-C02 "Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него"2018-03-1416с. Беден, община ДевинОбектът – рибовъдно стопанство за пъстърва, на кандидатът „Агротексим“ ЕООД, се намира в землището на с. Беден, община Девин и се състои от басейни и люпилня. Проектът предвижда да се изгради надстройка над съществуващата вече люпилня. На покривното пространство ще бъде изградена фотоволтаична инсталация до 30 кВч, която ще бъде използвана изцяло за нуждите на стопанството. Не се предвижда промяна в количеството на произведената риба, т.е. ще се произвеждат до 15т. риба/годишно. Със закупуването на предвиденото в проектното предложение оборудване за пакетиране на прясно уловена и непочистена риба ще се добави стойност на продукцията, произвеждана от рибовъдното стопанство. Съществуващите 5 (пет) работни места ще бъдат запазени и се предвижда увеличение на персонала с откриване на 2 (две) нови работни места.Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”822647411323409964409964Изпълнен