Наименование на проекта Вид на проекта Място на изпълнение Бенефициент/и Описание на проекта/иновацията Тематично направление Обща стойност на проекта /в евро/ Финансиране от ЕС /в евро/ Период на изпълнение(начало) Период на изпълнение(край) Постигнати резултати Повече информация за проекта Финансираща програма/процедура Финансираща институция
„Пази морето – бъди МореПроучвания, изготвяне, мониторинг и актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите,БългарияСДРУЖЕНИЕ Проектът включва обследване, запазване на морското биологично разнообразие и начините за превенция и възстановяване на видове и територии/водни площи експлоатирани от човека. Дейностите заложени в ПП са свързани с наблюдение, проучване, картографиране и мониторинг на биологичните видове (в това число и инвазивните чужди видове), в това число дейности, включително проучвания, за предотвратяване и контролна разпространение на инвазивните чужди видове в обхвата на следната територия/водна площ от с. Дуранкулак, до Обзор. Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, и154057.82154057.822019-08-272020-11-27Картографиране на инвазивни чужди видове (ИЧВ) в Черно море; Изработване на модел на чужди инвазивни видове; Добри практики, световни и европейски за превенция на ИЧВ; 100 обучени рибари/други заети в сектор https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%90%D0%97%D0%98-%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%91%D0%AA%D0%94%D0%98-%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%95-108522611032674/Програма за морско дело и рибарство 2014-2020Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция
DOORSКоординиране на научните изследвания и иновации в Черно море12 държави, вкл. и БългарияКоординатор от България: Бургаски свободен универсМониторинг на състоянието на морските и крайбрежни територии, идентифициране на характера и динамиката на замърсителите в Черно море и създаване на система за хармонизиране и достъп до данните. Частта, в която БСУ ще допринесе, е в изследване на потенциала за генериране на енергия от морските вълни и създаването на акселератор за Син растеж, който да подкрепя предприемачеството в секторите на синята икономика.Опазване на морската околна среда; Енергия от морс9245350.009245350.002021-01-012025-01-01Проектът е одобрен на 15.12.2020 г. Рамкова програма за научни изследвания и иновации, Хоризонт 2020Европейска комисия
Black Sea CONNECTКоординиране на научните изследвания и иновации в Черно мореБългария, Румъния, Турция, Франция, Германия, УкраКоординатор: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITYПроектът има за цел да подкрепи развитието на синята икономика в Черноморския регион чрез сътрудничеството на заинтересованите страни от научния, технологичния, индустриалния, политическия и логистичния сектор. Проектът свързва важни аспекти на синята икономика: опазване на околната среда, икономическия растеж, развитието на инфраструктурата и научните изследвания.Синя икономика, Черно море2167437.502167437.502019-10-012022-09-30Проектът е в процес на изпълнение.http://connect2blacksea.org/Рамкова програма Хоризонт 2020, H2020-EU.3.2.5.2. - Develop the potential of marine resources througЕвропейска комисия
CICERONEНаучни изследвания и иновации; Стимулиране транснационалния обмен на знания;Словения, България, Франция, Белгия, Швейцария, ГеКоординатор: EIT CLIMATE-KIC, Словения; Участници Въвличайки широк кръг заинтересовани страни (изследователски организации, оператори на програми, консултантски организации и др.) проектът си поставя за цел да създаде платформа за ефективно програмиране на кръговата икономика. Проектът предвижда първоначално проучване на състоянието, използваните техники и технологии в различните държави, картографиране на заинтересованите страни, проучване на съществуващите приоритети за научни изследвания и иновации в областта на кръговата икономика. Проектът предвижда и създаване на Стратегическа програма за научни изследвания и новации (SRIA), извършване на предварителна оценка на въздействието, съвместно програмиране на НИРД в областта на кръговата икономика, както и разработване на финансов устойчив модел за кръгова икономика. Кръгова икономика; Еко-иновации; Координирани подх2027611.251998860.002018-11-012021-03-31Колективна платформа за консултации; Доклад за дефинициите и разбирането за кръговата икономика от перспективата на Европа; Рамка за стратегическо планиране на кръговата икономика; http://cicerone-h2020.eu/Рамкова програма Хоризонт 2020, H2020-EU.3.2.5.2. - Develop the potential of marine resources througЕвропейска комисия
ECOFISHНаучни изследвания и иновации; Стимулиране транснационалния обмен на знания;Румъния, ИспанияКородинатор на проекта: UNIVERSITATEA DE STIINTE AПроектът ECOFISH, финансиран от ЕС, разработва модел и ръководство за насърчаване и подпомагане на конвенционалните рибни стопанства да преминат към биологична аквакултура. Моделът за развитие на устойчиви ферми за аквакултури, разработван по проекта, включва специфични мерки за опазване на околната среда, природните ресурси и ландшафта по време на производството.Биологична аквакултура; Устойчиво отглеждане на ак580500.00580500.002016-06-012019-05-31Основни постигнати резултати: Модел на биологични данни за създаване на аквапоника и ръководсто за планиране и проектиране на платформи за аквапоника с многофункционално предназначение; Ръководство за постигане ефективност на разходите при устойчиво отглеждане на аквакултура и оползотворяване на новите пазарни възможности; Модел за оценка въздействието върху околната среда и модификация на хабитатите; Модел с данни за атмосферата и водата за производство на аквакултури чрез аквапоника; Ръководство за повишаване на конкурентоспособността на местните общности чрез прилагане на модели за устойчиво развитие; Проучване на съществуващи технологии и технологии в процес на разработка относно структурните и функционалните елементи на модела за многофункционално използване на аквапониката като система за производство на аквакултури.http://ecofish-project.com/Програма за научни изследвания и иновации Европейска комисия
VicInAquaНаучни изследвания и иновацииГермания, Италия, Дания, Малта, Кения, Уганда, ТанКоординатор: HOCHSCHULE KARLSRUHE-TECHNIK UND WIRTПроектът VicInAqua следва интегриран подход за разработване на устойчива комбинирана система за саниране и рециркулация на аквакултурите (RAS) за пречистване и повторно използване на отпадъчни води в земеделието в района на басейна на езерото Виктория. В тази децентрализирана интегрирана система за пречистване отпадъчните води от домакинствата и рибопреработвателната промишленост, както и производствената вода за рециркулационна система (RAS), ще намалят радикално стреса върху чувствителните екосистеми на езерото Виктория и ще допринесат за продоволствената и здравна сигурност. Интегрираната система ще работи напълно автономно, захранвана от възобновяеми енергийни източници (биогаз). Рециркулационната система ще произвежда по-специално висококачествени местни рибни видове, за да снабдява езерната аквакултура в района с материал за отглеждане. Основната иновативна идея на проекта е да разработи и тества нови технологии, които позволяват интеграцията на санитарните условия с аквакултурата по устойчив начин.Преследваният подход е в напълно в съответствие със стратегическите насоки на Рио + 20 и рамката за развитие след 2015 г.Устойчива аквакултура; Рециркулационни системи; Оп2997710.002997710.002016-06-012019-05-31Разработване и тестване на интегрирана за устойчиво отглеждане на аквакултури чрез рециркулационна система, работеща напълно автономно и захранвана от възобновяеми енергийни източници (биогаз). Разработване и тестване на нов самопочистващ се филтър за вода, който се състои от високоефективен филтър за частици, както и мембранен биореактор (MBR) като основна единица за пречистване в комбинирана система за пречистване, където богатите на хранителни вещества отпадъчни води ще се използват за напояване на селското стопанство. Излишната утайка от двете филтърни системи ще се усвоява заедно със селскостопански отпадъци и местен растителен вид - воден зюмбюл, за да се получи биогаз. http://www.vicinaqua.eu/
MARIBEНаучни изследвания и иновации; Стимулиране транснационалния обмен на знания;Иралндия, Холандия, Белгия, Великобритания, ИспанКоординатор: UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNПроект MARIBE, финансиран от ЕС, изследва иновативни начини за стимулиране на офшорната синя икономика в басейните на Атлантическия океан, Балтийско море, Северно море и Карибите. Той идентифицира сектори, в които споделените дейности биха могли да донесат икономически и екологични ползи, и предлага конкретни съвместни дейности за последващо развитие на синята икономика, вкл. комбинирано производство на морска енергия и морска аквакултура, което може да спести значителни разходи и да проправи пътя към това съоръженията за отглеждане на морска аквакултура да бъдат преместени по-далеч от морето. Например производството на вятърна енергия създава условия за създаване в близост до вътърните електроцентрали на ферма за миди.Синя икономика, Морска енергия; Морска аквакултура1977951.001977951.002015-03-012018-08-01Основните резултати по проекта включват: разработване на обща регулаторна рамка на ЕС за морско пространствено планиране и увеличено финансиране за популяризиране на многофункционални проекти и платформи; Създаване на база данни с типове инвеститори; анализ на бариерите и възможностите за инвестиции в нововъзникващите сектори на синята икономика: морска устойчива аквакултура, морска възобновяема енергия, морски биотехнологии, офшорно минно дело, платформи за многофункционално използване на морските ресурси, https://maribe.eu/Програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", Социални предизвикателства "ПродоволственЕвропейска комисия
SABANABLACK SEA HORIZONНаучни изследвания и иновации;Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Румъния, РКоординатор: ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBHОбединяване на научноизследователската общност в региона на Черно море. Проектът има за цел да подкрепи външните връзки на ЕС с целевия регион на Черно море, като допринесе значително за продължаващите междурегионални диалози в областта на науката, технологиите и иновациите и увеличаване базата от знания за външната среда на ЕС. Транснационално сътрудничество в региона на Черно 1499503.751499503.752015-02-012018-01-01"Проектът успява да насърчи черноморските държави да участват директно във финансирани от ЕС проекти и послужи като вдъхновение за нови проекти за сътрудничество, като Black Sea CONNECT. След стартирането на проекта е отчетено увеличаване с поне 10 % на броя на предложенията за проекти, включващи партньори от черноморски държави извън ЕС. По време на лятно училище, организирано по програма „Хоризонт 2020“, успешно бяха обучени 25 млади изследователи от черноморски държави извън ЕС, което ги подготви да участват в бъдещи научноизследователски проекти, финансирани от ЕС. В рамките на проекта успешно бяха идентифицирани поне 30 промишлени изследователски клъстера в държавите партньори. Около 15 ръководители на промишлени клъстери от региона на Черно море бяха обучени и свързани с ръководители от държави членки на ЕС."https://blacksea-horizon.eu/Рамкова програма, Хоризонт 2020, H2020-INT-INCO-2014Европейска комисия
eForcisСтимулиране на иновационния потенциал на МСП за нисковъглеродна и ефективна енергийна системаИспанияSMALLE TECHNOLOGIES SLПроектът включва проучване на техническата и икономическата осъществимост на новаторско решение на енергийните и екологични предизвикателства в сектора на рибарството и аквакултурите, използвайки иновативен подход. Компанията SMALLE TECHNOLOGIES SL разработва 2 иновативни вида системи за електрозахранване, които са надеждни, автономни и без поддръжка - ForForcis и BeForcis (това е специализирана версия на eForcis, която е адаптирана към сектора на аквакултурите), които могат да получават енергия от вълни с по-малко захранване. Иновацията предвижа генериране на малки количества енергия чрез прост механизъм извън мрежата, благодарение на който се осигурява алтернативен и задоволителен източник на енергия за морските икономически дейности. Това е особено важно за ключови офшорни сектори като аквакултурите и морската индустрия (вкл. събиране на данни или създаване на сигнали за сигурност на навигацията), тъй като чрез иновативното решение те ще могат да се възползват от два новаторски генератора, които не само ще намалят въглеродните емисии, но и ще допринесат за по-ефективна и конкурентоспособна морска промишленост в Европа и по света.Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за ни71429.0050000.002016-08-012016-12-31Тествана и доказана технико-икономическа осъществимост на различните варианти за оптимизиране на оборудването eForcis; проучен и доказан пазарен потенциал на настоящия генератор eForcis и неговата версия за аквакултури - BeForcis; Разработена маркетингова стратегия за комерсиализиране продуктите както чрез производители/дистрибутори, така и крайни потребители (аквакултурни компании, компании, поддържащи нефтени и газови съоръжения, рибни ферми, пристанищни власти и др.).https://www.eforcis.com/Инструмент за малки и средни предприятия-фаза I, програма Хоризонт 2020Европейска комисия
CryoPlankton2Подкрепа на усилията на МСП за развитие - внедряване и възпроизвеждане на пазара на иновативни решенНорвегияPlanktonic AS"Докато световното производство на отглеждани морски дарове расте, европейското производство е в застой. Основната причина е липсата на евтин, висококачествен фураж за множество рибни видове с висок пазарен потенциал, чиито сложни хранителни нужди не са удовлетворени от настоящите възможности за хранене. Ако европейската индустрия за аквакултури се разраства, следователно е от критично значение да се предлагат на пазара нови живи фуражи, подходящи за сложните хранителни нужди на различните аквакултурни видове. Живите фуражи, които съществуват на пазара днес са Rotifers и Artemia. Planktonic AS е компания, посветена на разработването и производството на живи фуражи и консервирани фуражи за аквакултурата. Проектът на Planktonic AS се основава на използването на естествения зоопланктон като фураж за морските видове, където самият отделен зоопланктон е непокътната частица за хранене, като всичките му природни качества са запазени, независимо дали е жива или инертна храна. Компанията прилага иновативен процес на криоконсервиране на морски ракообразен планктон в удобни за употреба палети, които се съживяват като живи индивиди след размразяване. Лесният за употреба CryoPlankton, разработван от компанията, отговаря на всички изисквания за хранителни стойности на фуража. Целите на проекта са да се разшири производствения процес на CryoPlankton и свързаните с него технологии към обемите на промишленото производство. В рамките на проекта ще се демонстрира ефективността и търговския потенциал на криопланктона и неговия процес при оперативно производство и условия на крайния потребител. "Повишаване на качеството на фуражите за аквакултур2004250.001402975.002016-02-012018-04-30Разработена и тествана на практика нова технология за използване на морски ракообразни науплии чрез криоконссервиране, наречена„CryoProduct“.http://www.planktonic.no/Инструмент за малки и средни предприятия - фаза II, програма Хоризонт 2020Европейска комисия
MINOUWПроекти за научни изследванияИспания и територията на ЕСAGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONESПроектът адресира проблемите, свързани със забраната на изхвърлянето и извеждането на целия нежелан улов на сушата. Проектът прилага многосекторен подход, при който учените, технологиите в областта на рибарството, производителите на риба и НПО работят съвместно, за да осигурят научно-техническата основа за постигане на постепенно премахване на изхвърлянията в европейския морски риболов. Общата цел на проекта е да сведе до минимум нежелания улов чрез стимулиране въвеждането на технологии и практики за риболов, които намаляват смъртността преди прибиране на реколтата и изхвърлянията след прибиране на реколтата, като същевременно се избягва увреждането на чувствителни морски видове и местообитания. Общият подход се основава на технически / технологични и социално-икономически решения на анализ за всеки отделен случай на основните видове европейски риболов. Постепенно премахване изхвърлянето на нежелания ул6239622.385904029.502015-03-012019-02-28Извършен анализ на съществуващите и потенциалните иновативни технологии за намаляване изхвърлянето на нежелания улов на сушата; Тестване на избраните технологии в полеви условия,извършена експериментална оценка на тяхната ефективност. Получените резултати от изпитванията са анализирани по отношение на технологичния напредък, техния пазарен потенциал и анализа на разходите и ползите; извършена оценка на социални и икономически инструменти за стимулиране на селективен риболов и възпиране на практики за изхвърляне, като екомаркировка, сертифициране на риболова и повишаване на осведомеността сред индустрията и потребителите и математическо моделиране на екосистемните ефекти от намаляване на нежелания улов.http://minouw-project.eu/H2020-EU.3.2. - SOCIETAL CHALLENGES - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, mЕвропейска комисия