Добро състояние на морската среда, богато биологично разнообразие, възстановени и опазени морски екосистемни услуги и културни ценности, иновативна и конкурентна Синя икономика. Това предвижда проектът на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г., публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 10.08.2021 г. Визията на Морския пространствен план на Република България е насочена към осигуряване на предвидимост и сигурност в морските пространства, координация и синергия между ползванията и намаляване на вредните въздействия от човешката дейност. Предвижда се сътрудничеството между управлението, науката и икономиката да създаде нови знания и култура, услуги и биотехнологии в подкрепа на Синия растеж и подобреното благосъстояние на местните общности.Стратегическият документ дава насоки за по-добро взаимодействие между акваторията и прилежащата територия и координиране на дейностите в морските сектори. Съобразен е както с националните и регионални стратегически документи, така и с приоритетите на съответните общини. Планът не предвижда промяна в начина на трайно ползване на крайбрежните територии, които са обект на общите устройствени планове на Черноморските общини, както и инвестиционни инициативи или ново строителство по реда на нормативната рамка за устройство на територията.
По проекта на Морски пространствен план ще се проведе и онлайн публична консултация през платформата Webex от 10.00 ч. на 31.08.2021 г. За участие в нея е необходима предварителна заявка в срок до 27.08.2021 г., включително, на имейл адреси:elena.stoyanova@mrrb.government.bg и dimitar.todorinski@mrrb.government.bg.


Документите към Морския пространствен план, в това число Доклада за екологична оценка, са публикувани в секция „За обществено обсъждане“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Информация може да бъде намерена и на Портала за обществени консултации


Допълнителна информация в посочения срок за общественото обсъждане може да се получи от:

1. Д-р урб. Ирина Мутафчийска на ел. поща office@ncrdhp.bgq тел. 02 980 0308, мобилен 0879 833 073 - за Морски пространствен план на Република България (2021-2035 г.);

2. Доц. д-р. инж. Росица Николаева, ел. поща rositca.nikolaeva@gmail.com, Мобилен телефон: 0888 142 747 - за Доклад за Екологична оценка;

3. Урб. Ивайло Стоянов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ – ел. поща: istoyanov@mrrb.government.bg, тел. 02 9405 627. 


Коментари, становища и предложения по тях могат да бъдат представяни в 30-дневен срок на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg.

След изтичане на този срок резултатите от обсъждането ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството.