Предстоящите събития на Националната Рибарска Мрежа и Министерство на земеделието, храните и горите са посветени на бъдещето на общата политика в областта на рибарството и справянето с предизвикателствата пред рибарските райони, породени от кризата с COVID-19. 

На 27.09.2021 г. от 10:00 часа в Гранд Хотел Пловдив, конферентна зала „Париж“, ще се проведе петата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа. Темата на форума е „Бъдещето на общата политика в областта на рибарството-предизвикателства и перспективи“ и има за цел да запознае участниците с новостите при финансирането по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) през следващия програмен период.

Програмата на мероприятието предвижда разпространение на знания и добри европейски практики по приоритетни за общата политика в областта на рибарството направления.Сред темите, включени в първия тематичен панел на годишната среща, са възможностите за прилагане на опростени разходи при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФМДРА, стратегическите насоки на ЕС за развитието на рибарството и аквакултурите, вкл. биологичното производство на аквакултури.

Важен акцент от програмата на форума е поставен върху учредяването на организации на производители в сектора на рибарството и аквакултурите и споделянето на опит при изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара.

Втората панелна сесия на годишната среща е посветена на перспективите пред развитието на синята икономика чрез прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие в рибарските райони в България. 

Обществените обсъждания ще продължат на 28.09.2021 г. от 10:00 часа, със заседание на тематична работна група „Сътрудничество“. Темата, по която ще дебатират участниците в работната група, е „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“. Целта на заседанието е да се продължат предприетите целенасочени действия от страна на Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа и Министерство на земеделието, храните и горите, за насърчаване на взаимодействието между заинтересованите страни в търсенето на решения за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони в България. Заседанието на тематичната работна група ще осигури трибуна за обмяна на опит, генериране на идеи и обсъждане на предложения за подходящи инструменти в отговор на социално-икономическите предизвикателства, предизвикани от кризата с COVID-19.


Детайлната програма за двете мероприятия е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа: https://nrmbg.com/programa-peta-godishna-sreshta-na-nacionalnata-ribarska-mreja-i-zasedanie-na-tematichna-rabotna-grupa-sytrudnichestvo-nrmbg  

Участието в събитията е напълно безплатно, но изисква предварителна регистрация в срок до  22.09.2021 г. 

Линк за регистрация: https://forms.gle/bwxNuQDZa6CTa8N87 

Събитията се организират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство в България, в изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 на Министерство на земеделието, храните и горите.