На 26.08.2021 г. от 10:00 часа в гр. Варна, хотел „Черно море“, конферентна зала „Черно море“, ще се проведе работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката. Темата на форума е „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“. 


Програмата ще продължи на 27.08.2021 г. от 10:00 часа с обучение на тема „Управление на риска при изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и подхода „Водено от общностите местно развитие“.


Работната среща на 26.08.2021 г. има за цел да събере на едно място представители на сектор „Рибарство и аквакултури“, Местни инициативни рибарски групи, академичната общност, екологични организации, местната и централната администрация и други заинтересовани страни, в търсене на решения за справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход, както и да подкрепи изграждането на експертна мрежа за приложни научни изследвания и иновации за устойчиво развитие на рибарските райони в България.

Срещата ще бъде открита от г-н Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите.

В първия тематичен панел „Екологично устойчиви риболовни дейности“ ще бъдат разгледани важни теми за развитието на сектора, свързани със селективността на риболовните уреди и оценката на видовото разнообразие и популациите на стопански ценни риби, в съответствие с целите на Зелената сделка и новата стратегия на ЕС за биоразнообразието.


Вторият тематичен панел е посветен на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите. В рамките на следобедната част на програмата ще се разгледат и обсъдят теми, свързани с контрола на безопасността на храните и проследяване качеството на рибата и рибните продукти, както и възможностите за отглеждане на марикултури от есетрови и други местни видове, в светлината на екологичната мрежа Натура 2000.

Предвид целенасочената подкрепа за сектора на водораслите, залегнала в Европейската зелена сделка и Стратегическите  насоки на ЕС за аквакултурите, програмата на мероприятието включва и представяне на международния опит при отглеждането на морски водорасли, като целта е да се продължат обсъжданията и да се обединят усилията за развитие сектора на водораслите в България.По време на третия тематичен панел ще бъдат представени добри практики и примери за проекти, подпомагащи екологичния преход в рибарските райони. Срещата ще завърши с традиционното за форумите на Националната Рибарска Мрежа нетуъркинг мероприятие, целящо да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни и работата в мрежа. 


Гост-лектори на събитието ще бъдат доц. д-р Виолин Райков и доц. д-р Петя Иванова от Института по океанология към БАН, д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на риба и рибни продукти БГ Фиш, представители на Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Участие в срещата ще вземат още представители на дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите, Местни инициативни рибарски групи и други заинтересовани страни от устойчивото развитие на рибарските райони в България.  

Обучението на 27.08.2021 г. има за цел да повиши капацитета на заинтересованите страни за изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани чрез ЕФМДР и ПМДР 2014-2020. По време на обучението ще бъдат разгледани важни практически аспекти за успешното изпълнение на проекти по програмата, вкл. управление на риска при провеждането на процедури по ПМС 160/2016, основни изисквания при отчитането и мониторинга на проекти, одити и нередности по ПМДР 2014-2020. Гост-лектори в обучението ще бъдат представители на дирекция „Рибарство и аквакултури“, ДФ „Земеделие“ – РА и експерти в областта на мониторинга и одита на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Детайлната програма за двете мероприятия е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа: https://nrmbg.com/proekt-na-programa-sybitia-na-nacionalnata-ribarska-mreja-varna  

Участието в събитията на Националната Рибарска Мрежа е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация на адрес: https://forms.gle/iZh4UdsvXuooViJa7

Събитията се реализират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 на Министерство на земеделието, храните и горите.