На 20.11.2020 гв експозиционен център „Флора“ – гр. Бургас ще се проведе тематичен семинар за Местни инициативни рибарски групи „Стимулиране на проекти и инициативи за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“

Събитието се организира в изпълнение на Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа, в чиито основни цели е залегнало стимулиране на дейностите за сътрудничество по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), реализиран от местните инициативни рибарски групи (МИРГ) чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
Целите на семинара са:

  • Да се обсъдят целите и дейностите  за сътрудничество, заложени в Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ;
  • Да проследи напредъкът на МИРГ в реализирането на дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество;
  • Да се обсъдят срещнатите трудности  и да се анализира необходимостта от подкрепа при планирането и реализирането на съвместни инициативи и проекти за сътрудничество;
  • Да се генерират идеи за дейности/проекти на МИРГ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, които ще бъдат представени пред аудиторията.

Събитието се реализира с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Тематичният семинар ще бъде открит от г-н Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Семинарът ще включва 5 интерактивни сесии, в които представителите на местните инициативни рибарски групи ще имат възможността да вземат активно участие. С помощта на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, МИРГ ще изготвят и представят проектна идея за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество и ще я представят на останалите участници в семинара. Програмата на семинара предвижда и интерактивна сесия, посветена на мониторинга на проекти по Стратегиите за ВОМР на МИРГ.

Детайлната програма за мероприятието е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа:

https://nrmbg.com/programa-tematichen-seminar-mirg-vytreshnoteritorialno-transnatsionalno-sytrudnichestvo 

Участието в семинара изисква предварителна онлайн регистрация на следния адрес: shorturl.at/dnIT9 

 

Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа информира заинтересованите страни, че събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки в страната.