мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група "ПОМОРИЕ"

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „ПОМОРИЕ“ канят желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „Поморие“.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:  889 533.00 лв.

ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПМДР 2014-2020:

Процедурата за подбор на проекти се изпълнява в рамките на Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР 2014-2020

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Проектните предложения по процедурата следва да допринесат за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез:

- Повишаване привлекателността на рибарския район като място за живеене, посредством реализиране на инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското културно наследство, социални услуги и др.; 

- Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност;

- Подпомагане на инвестициите на територията на МИРГ „ПОМОРИЕ“, насочени към в създаването, подобряването или разширяването на малки обекти от средата на живот,  туристическото, културното, природното и морското наследство, разнообразяване на социалните услуги и диверсификация на дейностите в рибарския район.

Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект: 50 000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 391 166.00 лв.

Интензитет на помощта: 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1.  Община Поморие

2.  Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3.  Читалища, регистрирани и вписани по Закона за народните читалища;

4.  Рибарски сдружения на територията на МИРГ „Поморие;

ВАЖНО: Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ Поморие. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи обекти от средата за живот;
  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на обекти, свързани с морското културното наследство, на туристически и природни обекти;
  • Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност;
  • Запазване на историческото и морското културно ноу-хау в МИРГ „Поморие”;
  • Провеждане на събития, свързани с риболова и морските традиции в района;
  • Изграждане и ремонт на исторически дървени лодки;
  • Реализиране на действия, вкл. строителни за по-добро интегриране на плажа и риболовния живот с местната селска общност;
  • Оборудване за мониторинг на жизнения цикъл на представителите на морската флора и фауна, което се предава по интернет и може да се използва от ученици и други заинтересовани лица в живота на рибите.

ВАЖНО: Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Поморие“.

КЪДЕ Е ПУБЛИКУВАНА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ?

Пълният пакет документи по процедурата можете да намерите тук.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани на следните адреси:

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a185bfcb-733b-46cc-aec2-0e66b4ecee65

Единният информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg

Интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/:

Интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/

Интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа, рубрика „Кандидатствай с проект“: https://nrmbg.com/podhodyt-vomr-i-mirg/otvoreni-proceduri

КАК ДА ПОДАМ ПРОЕКТНОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

МОГА ЛИ ДА ЗАДАВАМ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА?

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИРГ Поморие, www.eufunds.bg, както и в ИСУН 2020, не по-късно от 2 седмици преди определения краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.

КАКВИ СА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Първи краен срок: 17:00 часа на 07.09.2021 г.

Втори краен срок: 17:00 часа на 27.10.2021 г.

Трети краен срок: 17:00 часа на 16.12.2021 г.