мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.071 „МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик - Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен“.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предвиденият бюджет по процедурата е 213 421.40 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 181 408.19 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 32 013.21 лв. национално съфинансиране.

ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРОГРАМАТА И СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „БЧС: БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН“:

Мярката попада в обхвата на Приоритет 2 „Подобряване на средата на живот и социалното благополучие чрез използване и опазване на екологичните дадености, обогатяване на социалния и културен живот и изграждане на инфраструктура в рибарската област“ и допринася за постигането на Стратегическа цел 2 „Развитие на социалното благополучие и средата на живот чрез използване и опазване на екологичните дадености, обогатяване на социалния и културен живот и изграждане на инфраструктура в рибарската област, Специфична цел 4 Подобряване на  социалния и културен живот в рибарската област, създаване на партньорства, учение през целия живот и придобиване на знания и умения в рибарската област

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Целите на проектното предложение следва да съответстват на приоритетите и целите на одобрената Стратегията за ВОМР и целите на Мярка 4:

• Да се развие капацитета на местните представители; 

• Да се стимулира партньорството; 

• Да се популяризира територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм; 

• Разнообразяване на културния и социален живот

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1 Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, училища, детски градини; 

2. Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор Рибарство като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като вътрешни водоеми и морето, включително природното биоразнообразие в тях.  

При спазване на предходния текст за тематичност по настоящата процедура се допускат следните дейности: 

1. Текущ ремонт на инфраструктура за ползване от партньорства, клубове и други;

 2. Проучвания и анализи за разработване на иновативни идеи и проекти;

 3.Предпроектни проучвания, идейни, работни, технически проекти за изграждане на инфраструктура; 

 4. Обучения за повишаване на знанията и/или професионалната квалификация и/или преквалификация; 

 5. Подкрепа за въвеждане на електронна търговия, информационни системи и технологии; 

 6. Консултантска подкрепа за фирми в и извън сектор „Рибарство“, включително и стартиращи, за сертифициране и/или въвеждане на добри производствени практики;

7. Създаване на структури за логистична подкрепа на заетите в сектор Рибарство; 

8. Инициативи за популяризиране на рибарската област като привлекателно място за инвестиции, включително анализи, проучвания, изработване на инвестиционни профили, събития – изложби, панаири, изложения, борси; 

9. Разработване на маркетингови и бизнес планове, стратегии за внедряване на иновации, планове за въвеждане на ИКТ, маркетингови продукти, информационни технологии за популяризиране на рибарската област за инвестиции и подкрепа на туризма;

10. Да се популяризира територията като рибарска и туристическа област; 

11. Инвестиции за подкрепа на фирми и организации извън сектор Рибарство за реклама и въвеждане на информационни технологии;

12. Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти. 

13. Проучвания за състоянието на черноморските ресурси с цел бъдещи инвестиции в сектор „Рибарство”; 

14. Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на заетите лица в сектор „Рибарство“, включително придобиване на нови професионални умения, усъвършенстване на методите за добив, производство и преработка на продукти от риболов и аквакултури, придобиване на умения за създаване и управление на собствен бизнес, маркетингови умения и професионални умения в съпътстващи икономически сфери; 

15. Инвестиции за съхраняване автентичността и популяризиране на специфичните характеристики на риболова в РО, включително СМР и оборудване; 

16. Създаване на бази данни, печатни издания, електронни издания и др. материали описващи историята на рибарските общности с цел съхраняване на традициите; 

17. Подкрепа за организиране на спортни и културни събития, включително и международни: честване на празници, регати, риболовни състезания, концерти, пленери, фестивали и пр. с цел популяризиране на региона, рибарството и туризма; 

18. Проучвания и популяризиране на паметници на културното наследство.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Разходи за строително-монтажни работи (строителство, разширяване/ дострояване, обновяване, преустройство, реконструкция, всички видове ремонт, довършителни работи и други специфични, в зависимост от предназначението на обекта), разходи за ВИК, електротехнически и механични работи, отопление и др.; 

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения, обзавеждане и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/ съоръженията; 

3. Разходи за обучения на персонал за експлоатация на обекти и работа с техника; 

4. Разходи за обучения и курсове  за професионалната квалификация и/или преквалификация; 

5. Възнаграждения за преподавателите; 

6. Командировъчни разходи (пътни, дневни и квартирни) в съответствие с приложимата нормативна уредба в тази област; 

7. Наем на учебни помещения (вкл. оборудване и техника); 

8. Подготовка и отпечатване на учебни материали свързани с обучението; 

9. Кетъринг за обучаваните лица; 

10. Административни разходи за организация на обучението; 

11. Разходи за практически занимания; 

12. Разходи за разработване на проучвания, маркетингови и бизнес планове, разработване на интегрирани туристически маршрути, стратегии за внедряване на иновации, въвеждане на електронна търговия, информационни системи и технологии, маркетингови продукти; 

13. Разходи за анализи, проучвания, изработване на инвестиционни профили, събития (услуги, хонорари, материали и др.); 

14. Разходи за организиране на спортни и културни събития, включително и международни: честване на празници, регати, риболовни състезания, концерти, пленери, фестивали и пр. с цел популяризиране на региона, рибарството и туризма (услуги, хонорари, материали, кетъринг, преводачески услуги, реклама, маркетинг и др.); 

15. Разходи за организиране на посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти (услуги и командировки); 

16. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

17. Закупуване на плавателни средства (общата цена на плавателното средство до 45 000 лв. с ДДС без двигателя); 

18. Разходи за дейности по информация и публичност като разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, необходими за изпълнение на проекта (печатни материали, интернет сайтове, интернет приложения и използване на социални мрежи, разходи за популяризиране на събития и др.) до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти;

19. Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, които имат пряка връзка с изпълнението на проекта;

20. Разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол – до 2% от разходите за СМР;

21. Разходи за управление на проекта.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

За проектни предложения на Общини и юридически лица, регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел, които осъществяват  дейност в обществена полза, читалища, училища, детски градини в интерес на цялата общност, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)  и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава: 

• за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 55 000 лева; 

• за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища, училища, детски градини: 55 000 лева

КЪДЕ Е ПУБЛИКУВАНА ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА, ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ?

Проектите на условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложенията към тях можете да свалите от Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиицонни фондове (ЕСИФ) - ТУК

Пълната документация по процедурата е публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - раздел "За обществено обсъждане", ПМДР 2014-2020, проект на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.071 „МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик - Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен“.

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА?

Писмени възражения, предложения и коментари по публикуваната за обществено обсъждане документация, могат да се изпращат до 17:00 ч. на 17.06.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.