мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ ot стратегията за вомр на мирг "бчс: бяла-долни-чифлик-аврен"

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.092 „МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен“.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предвиденият бюджет по процедурата е 410 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 348 500 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а 61 500 лв. - национално съфинансиране.

ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРОГРАМАТА И СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „БЧС: БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН“:

Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ попада в обхвата на Приоритет 1 „Развитие на икономиката  и повишаване на конкурентоспособността чрез иновации, диверсификация в сектор „Рибарство“ и извън него, добавена стойност, привличане на младите и създаване на работни места в рибарската област“ 

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигане на:

  • Стратегическа цел 1 „Устойчиво развитие на местната икономика чрез иновации, диверсификация в сектор Рибарство и извън него, добавена стойност, привличане на младите и създаване на работни места в рибарската област“;
  • Специфична цел 1 „Насърчаване на иновациите, създаване на добавена стойност, разкриване на работни места, диверсификация и подпомагане на риболовния сектор и аквакултурите“.
Целите на проектното предложение следва да съответстват на приоритетите и целите на одобрената Стратегията за ВОМР и целите на Мярка 1:

-Разкриване и запазване на работни места; 

-Повишаване конкурентоспособността на представителите на секторите рибарство и/или аквакултури; 

-Внедряване на иновации и добавяне на стойност; 

-Диверсификация на дейности в рамките на риболовния сектор; 

-Да се подобри инфраструктурата и услугите, насочени към рибарските стопанства и общности.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; 

2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

3. Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

Важно: Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор Рибарство като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като вътрешни водоеми и морето, включително природното биоразнообразие в тях.  

При спазване на предходния текст за тематичност по настоящата процедура  се допускат следните дейности: 

1. Модернизиране на рибни борси и пунктове за търговия; 

2. Изграждане или модернизиране на предприятия за преработка на продукти от риболов или аквакултура, хидробионти или преработка на отпадъци от тях; 

3. Инвестиции в дейности водещи до диверсификация и добавяне на стойност по цялата верига на генериране на стойност на рибата или продуктите от риба и аквакултури, включително маркетинг, складиране и други спомагателни дейности; 

4. Оборудване на плавателните съдове със съоръжения за първоначална обработка на улова в морето; 

5. Инвестиции в диверсификация в рамките на риболовния сектор; 

6. Закупуване на транспортни средства за превоз на риба или продукти от риболов и аквакултура; 

7. Разработване и реализация на иновативни проекти в сектора на риболова и аквакултурите или в полза на рибарите; 

8. Обучения свързани с дейности по мярката (не трябва да надвишават 1% от стойността на целия проект); 

9. Инвестиции за внедряване на информационни и комуникационни технологии; 

10. Инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи; 

11. Рекламни и информационни кампании за популяризиране на територията, улова, производството и потреблението на риба и рибни продукти, както и промотиране на продукти, уловени или произведени по методи щадящи околната среда; 

12. Доставка и монтаж на специализирано оборудване за общо ползване от рибарите подпомагащо дейността  им; 

13. Инвестиции в инфраструктура и техника, насочени към осигуряване на сигурност при влизане и излизане от морето на пристанища или други места използвани от рибарите, включително пристанищни буни, лебедки и други помощни средства; 

14. Инвестиции в модернизиране на лодкостоянки и пристанища, включително изграждане на хелинги, понтони, кранове и други помощни машини или съоръжения; 

15. Инвестиции в инфраструктура за достъп – подходи към лодкостоянки или пристанища; 

16. Закупуване на техника или специализирано плавателно средство за почистване, драгиране, поддръжка на рибарски пристанища, спасителни плавателни средства, влекачи  или други спомагателни дейности в полза на рибарските общности (за  Общини)

17. Подобряване на безопасността и условията на труд, обезопасяване и охрана – сигнализиращи инсталации, видеонаблюдение и др.; 

18 Дейности по информация и публичност.

Важно: Дейностите по проекта следва да се изпълняват на територията на МИРГ "БЧС: Бяла-Долни Чифлик-Аврен".


ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Строително-монтажни работи (строителство, разширяване/ дострояване, обновяване, преустройство, реконструкция, всички видове ремонт, довършителни работи и други специфични, в зависимост от предназначението на обекта) на сгради и инсталации по тях, на пристанищни съоръжения, лодкостоянки, буни, понтони и други, разходи за ВИК, електротехнически и механични работи, отопление и други; 

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), техника, съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;  

3. Разходи за обучения на персонал за експлоатация на обекти и работа с техника; 

4. Разходи за услуги, проучвания, технически/технологични разработки; 

5. Разходи за осигуряване на безопасността и подобряване на условията на труд (услуги, оборудване, екипировка, материали); 

6. Разходи за внедряване на информационни системи и технологии; 

7. Разходи за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

8. Разходи за закупуване на специализирани транспортни и плавателни средства; 

9. Разходи за рекламни и информационни кампании за популяризиране на територията, улова, производството и потреблението на риба и рибни продукти, както и промотиране на продукти, уловени или произведени по методи щадящи околната среда (услуги, хонорари, материали, кетъринг, преводачески услуги, реклама, маркетинг и др.); 

10. Разходи за дейности по информация и публичност като разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, необходими за изпълнение на проекта (печатни материали, интернет сайтове, интернет приложения и използване на социални мрежи, разходи за популяризиране на събития и др.); до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти;

11. Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, които имат пряка връзка с изпълнението на проекта;

12. Разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол – до 2% от разходите за СМР;

13. Разходи за управление на проекта.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

  • За кандидати-общини и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза: 100 %  от допустимите разходи по проекта
  • За кандидати на-юридически лица, ЕТ и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза: 50 % от допустимите разходи по проекта

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава: 

• за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 390 000 лева; 

• за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ: 40 000 лева; 

• за проекти в частен интерес, подадени от юридически лица, ЕТ и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза: 100 000 лева.

КЪДЕ Е ПУБЛИКУВАНА ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА, ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ?

Проектите на условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложенията към тях можете да свалите от Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиицонни фондове (ЕСИФ) - ТУК

Пълната документация по процедурата е публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - раздел "За обществено обсъждане", ПМДР 2014-2020 - процедура BG14MFOP001-4.092 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА?

Писмени възражения, предложения и коментари по публикуваната за обществено обсъждане документация, могат да се изпращат до 17:00 ч. на 17.06.2021 г., на електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.