Генералната комисия по рибарство за Средиземно море публикува новия си доклад на тема "Състоянието на средиземноморския и черноморския риболов"

Докладът "Състояние на средиземномореския и черноморския риболов" се публикува веднъж на две години от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) - орган към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO), и се изготвя от експерти на FAO в рамките на секретариата на ГКРСМ и въз основа на данните, изпратени от риболовните администрации, отговорни за Средиземно и Черно море, както и от анализа, извършен от техническите органи на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. 


Докладът "Състоянието на средиземноморския и черноморския риболов" за 2020 г. можете да изтеглите от ТУК.
Акценти от доклада:

Новият доклад показва, че докато повечето рибни запаси остават прекомерно експлоатирани, броят на видовете, подложени на прекомерен риболов, намалява за първи път от десетилетия. След десетилетия нарастващ човешки натиск върху морските екосистеми на Средиземно море и Черно море и рибните ресурси, последните данни показват, че най-накрая тенденцията към прекомерна експлоатация на жизненоважните рибни запаси в региона започва да се обръща.


Според доклада, докато 75% от рибните запаси остават обект на прекомерен риболов, в периода 2014 г. - 2018 г. този процент спада с повече от 10 процента. Коефициентите на експлоатация намаляват в подобно съотношение. Като се вземат предвид новоизчислените запаси, броят на рибните запаси с висока относителна биомаса се удвоява от последното издание, публикувано през 2018 г.


Ключови мерки за ефективно управление на устойчивия стопански риболов
  • Намаляване броя на използваните риболовни вреди;
  • Определяне на общ допустим улов на база на риска; 
  • Задължителни разрешителни и въвежадане на риболовни дневници;
  • Премахване на незаконния, недекларирания и нерегламентиран риболов (НННР).


Устойчивото управление на риболова не носи полза само за рибните запаси. Устойчивостта на риболова в Средиземно море и Черно море означава поддържане на работни места, осигуряване на здравословна храна и поддържане на културното наследство в нашите крайбрежни общности за следващите поколения.

Споделя Ислем Бен Айед, президент на Тунизийската асоциация за развитие на занаятчийския риболов. 


Положителна промяна към устойчив риболов
През ноември 2019 г. министрите от региона потвърждават политическия си ангажимент за постигане на целите на Mинистерската декларация относно устойчивостта на Средиземноморския риболов MedFish4Ever от Малта и Министерската декларацията от София за преследване на още по-високо ниво на амбиция в рамките на бъдещата стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (2021-2025) и за допринасяне за постигането на Цел 14 за устойчиво развитие.Данните за състоянието на риболова в Черно море през годините показват, че риболовът на рибни запаси извън устойчивите граници намалява с около 13 % - от 88 % през 2012 г. на 75 % през 2018 г. Коефициентът на експлоатация на рибните запаси в Черно море също намалява с 0.5 (от 2.9 през 2012 г. на 2.4 през 2018 г.), като същевременно процентът на рибни запаси с висока биомаса нараства 2 пъти за 2 години - от 23 % през 2016 г. на 46 % през 2018 г. 

Социално-икономическо въздействие на рибарството в региона
Докладът разкрива значителната степен, в която риболовът в Средиземно море и Черно море допринася за регионалните икономики, като генерира преки приходи и осигурява ключови работни места. Общата годишна икономическа стойност на риболова в региона се оценява на 9,4 милиарда долара. Средиземноморският и черноморският риболов осигуряват 225 000 работни места и допринасят за препитание на общо 785 000 души.

Дребномащабният риболов и състоянието на работната сила в рибарството
Дребномащабните рибари генерират по-малко от 30 процента от общите приходи от риболова в региона, имат несигурен поминък и са най-уязвими от непредвидени проблеми или кризи като пандемията COVID-19. Те се нуждаят от повече държавна подкрепа и по-силна рамка за социална защита, включително достъп до осигуряване за безработица, се казва в доклада.


Освен това в доклада се подчертава, че изграждането на устойчивостта на риболова ще бъде все по-важно от страна на нарастващия натиск върху морската среда от изменението на климата и човешките дейности. Новата публикация служи като ценен инструмент за насочване на действията към устойчивото бъдеще.

Видео към доклада можете да видите ТУК.