Експерти от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа взеха участие в онлайн информационнa сесия на тема "Кандидатстване на неправителствени организации по отворена покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE 2020, свързана с Европейската зелена сделка", организирана от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАМСП) към Европейската комисия (ЕК).


Събитието се състоя на 12 януари 2021 г. и бе открито от г-жа An Bollen, модератор на информационната сесия, която отправи пожелания към участниците по случай настъпилата нова година. Г-жа Bollen представи темите от дневния ред и участващите експерти от Европейската комисия.Целта на проведената информационна сесия беше да се представят основните аспекти в процеса на подготовка и кандидатстване по отправената покана към неправителствени организации (НПО) за набиране на проектни предложения по програма LIFE, допринасящи за постигане целите на Европейската зелена сделка, вкл. допринасящи за изпълнение на приоритетите на Стратегията на ЕС за биоразнообразието за 2030 г., Стратегията от „Фермата да трапезата“ и Европейският пакт за климата.

Обявената покана за кандидатстване с проектни предложения е отворена до 31.03.2021 г. и има за цел да се засили капацитетът на НПО в целия ЕС и да се мобилизира общественото участие за изпълнението на Европейската зелена сделка, в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19.


Г-н Jean Claude Merciol, ръководител на отдел към Генерална дирекция „Околна среда“ към ЕК, представи стратегическата рамка на ЕС за околната среда. В рамките на представянето, той засегнаи темата за COVID-19 пандемията и ограниченията, които тя налага върху действията, инструментите и ресурсите на неправителствените организации.  В допълнение, той отбеляза ключовия принос на екологичните неправителствени организации към Европейската зелена сделка. 

Г-н Merciol подчерта важността на Европейската зелена сделкакоято се стреми към създаване на устойчива, кръгова, енергийно-ефективна, възобновяема, неутрална по отношение на климата и стабилна икономика. Той обърна специално внимание на стратегическите документи на ЕС за постигане целите на Европейската зелена сделка, които следва да бъдат взети предвид, при подготовката на проектни предложения по отворената процедура по програма LIFE. 

  • Стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г.;
  • Стратегията "От фермата до трапезата";
  • Стратегията за устойчивост в областта на химикалите; 
  • Европейският пакт за климата;
  • Новият план за действие за кръговата икономика.
Ето кои са основните аспекти от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, свързани с морското дело, рибарството и аквакултурите:
  • Опазване и възстановяване на природата в ЕС чрез хармонизирана мрежа от защитени зони – осигуряване на правна защита на минимум 30 % от сухоземната територия и 30 % от морските басейни в ЕС;
  • Възстановяване на сухоземните и морските екосистеми, вкл. възстановяване на доброто екологично състояние на морските екосистеми и възстановяване на сладководните екосистеми за постигане целите на Рамковата директива за водите, както и прилагане на мерки за борба с инвазивни чужди видове;
  • Създаване на условия за преобразяваща промяна, вкл. нова европейска рамка за управление на биологичното разнообразие  и нов тласък на изпълнението и правоприлагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, както и подобряване на познанията, образованието и уменията;
  • Повишаване равнището на амбиция и ангажираност в световен мащаб, вкл. чрез международното управление на океаните, търговската политика и международното сътрудничество.
Г-н Philip Owen, ръководител на отдел към Генерална дирекция  "Действия по климата" представи политическата рамка на ЕС за климата. Той подчерта, че по процедурата се очакват проектни предложения, които обхващат важни теми, свързани с изменението на климата, като: устойчивостта в хранителните вериги, енергийната ефективност на сградите, електрификацията на транспортните системи, системата за търговия с емисии, вкл. от морския транспорт, използването на земята и горите по различен начин, или пък проекти, които имат за цел да формулират предложения за промени в законодателството във връзка с целите на Европейската зелена сделка. 

Г-н Owen обърна специално внимание и на промяната в поведението на хората, напр. чрез насърчаване покупката на стоки, произведени по устойчив начин, замяната на автомобилния транспорт с ходене пеша или каране на колело, и др. Той посочи, че през следващите седмици се очаква и представянето на новата Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата.


В допълнение, беше засегната и темата за устойчивите финанси и колко е важно да се обърне внимание на въпросите, как и къде се инвестират спестяванията и пенсионните фондове на хората - в устойчиви и зелени бизнеси или такива с негативно влияние върху околната среда и климата.  

Г-н Angelo Salsi, ръководител отдел към Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към ЕК, представи общия контекст и целите на отправената покана за проектни предложения към НПО. Той посочи, че неправителствените организации са особено крехки в създалата се от пандемията ситуация и срещат  затруднения в осигуряването на оборотни средства, тъй като дейностите им са ограничени по време на кризата.
Затова целта на отворената покана е да се стимулират НПО, опериращи в сферата на околната среда и климата, да допринесат за постигане целите на Европейската зелена сделка, като едновременно с това се предостави възможност за справяне с последиците от COVID-19 в неправителствения сектор. Последва сесия с въпроси и отговори, по време на която презентиращите разясниха въпросите на участниците. Г-жа Joëlle Noirfalisse, експерт в ИАМСП, представи специфичните характеристики и критериите за допустимост на кандидатите по отправената покана за проектни предложения, както и условията за кандидатстване и пакетът с документи за кандидатстване.Г-жа Sylvie Kiekens и г-жа Maryam Ghandi, финансови експерти към ИАМСП, представиха финансовия аспект на отворената покана за проектни предложения. Посочени бяха основните препоръки и насоки при изготвяне на проектните предложения, както и попълването на финансовата част от документацията за участие. В рамките на този панел беше обърнато специално внимание на новия подход, който се прилага при отчитане на разходите по одобрените проекти. От представянето стана ясно, че по процедурата се прилага опростено отчитане на разходите. Приложеният модел може да се взаимства като добра практика при управлението на европейски средства: след попълване на финансовите формуляри за кандидатстване, съдържащи описание на видовете и размера на разходите за всеки работен пакет (като за част от разходите - например за разходите за персонал има посочени референтни стойности), разходите по проекта се одобряват и възстановяват под формата на еднократна сума на база постигнати резултати по проекта, а не въз основа на действително извършени разходи. Целта на тази новост е да се намали административната тежест и да се улесни процесът на изпълнение на проектите и верифициране на разходите по тях. 
В рамките на събитието бе включена и втора сесия с въпроси и отговори, в която експертите от ИАМСП разясниха възникналите въпроси на участниците. 

Информационната сесия бе закрита от г-н Angelo Salsi, който благодари за активното участие на заинтересованите страни. Г-н Salsi сподели, че се надява събитието да е било от полза за участващите и в резултат да постъпят множество добри проектни предложения.Запис от виртуалната информационна сесия ще бъде качен на YouTube канала на Програма LIFE.