Напредва работата по разработването на новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 година.

На 14.01.2021 г. от 10:30 часа Министерство на земеделието, храните и горите в качеството си на Управляващ орган на програмата ще проведе шестото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на проекта на ПМДР 2021-2027 г. 

В рамките на четвъртото и петото заседание на ТРГ, проведени през месец Декември 2020 г. , бяха представени и обсъдени проектите на част от интервенциите (мерките) по Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси”, Приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара  на продукти от риболов и аквакултури” и Приоритет Приоритет 4 „Повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните”.

Проектът на интервенции по приоритетите можете да намерите ТУК

По време на шестото заседание на Тематичната работна група ще бъдат обсъдени проекти на операции (мерки) по три от приоритетите на новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури:

  • Операция "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки" от приоритет 1 на програмата;
  • Операция "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги" от приоритет 2 на новата програма;
  • Операция "Събиране, управление и използване на данни за подобряване на знанията за състоянието на морската среда, с оглед постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда" от приоритет 4 на ПМДРА 2021-2027 г, 

Дневният ред на заседанието предвижда и обсъждане на икономическия анализ на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020, вкл. очертаните предизвикателства, изведените потребности и идентифицираните области на подпомагане. Прилагането на подхода ВОМР през следващия програмен период попада в обхвата на Приоритет 3 "Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните водоеми".