Разработват се решения и маркетингов план за подобряване на икономическите и екологичните показатели на местната икономика в район "Аспарухово"-Варна, Белослав и Аксаково, които са създали обща Местна инициативна рибарска група (МИРГ). Тези са опорните пунктове за развитие на "Син растеж" и "Синя икономика", съобщи на пресконференция в морския град Борислав Френчев.

 

Анализът на местния „Син растеж“ или използването на неразработения потенциал на морето и брега цели:

  • подобряване на конкурентоспособността;
  • ефективно използване на ресурсите;
  • създаване на нови работни места и източници на растеж;
  • опазване на биологичното разнообразие, морската среда и крайбрежните екосистеми.

 

По дейностите на финалната права е готов единият от продуктите по проекта, а именно „Социологическо изследване и изработване на маркетингов план за развитие, свързан със синият растеж“. Към момента се изработва и наръчник, и се създава онлайн платформа за "Син растеж".

 

Продуктите ще бъдат предоставени на общините на територията на МИРГ за постигане на устойчиво местно развитие и изработване на стратегия или отраслови стратегии, чрез "Син растеж" и "Синя икономика".

 

Проектът, насочен за Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, е по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., “Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически "Син растеж"”. Финансирането е спечелено от сдружение "Център за устойчиво социално развитие". Той представлява изследване, реализиране на иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на "Синия растеж" и "Синята икономика" на територията на МИРГ "Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково".