Тази година международното събитие, организирано на най-високо равнище от авторитетното списание "The Economist" ще разгледа важната роля, която моретата и океаните имат в решаващи области на политиките като справяне с климатичните промени, опазване на биоразнообразието, възстановяване на екосистемите, насърчаване на иновациите.

В съответствие с целите на устойчивото развитие, събитието през 2021 година ще събере на едно място политици, инвеститори, учени и бизнес лидери, които се очаква да поведат обществата по пътя към усвояване на икономическия потенциал на моретата и океаните, като същевременно с това се насърчава „здравето“ на океаните. 

Дискусиите на високо равнище и взимането на решения за ключови политики остават в центъра на пленарните сесии и в тазгодишното издание на събитието. Участниците ще бъдат ангажирани с темата за устойчивата синя икономика от гледна точка на различни икономически сектори, за да се намери синергията между финансирането, управлението, иновациите, климатичните промени, постигането на устойчивост и опазването на морското биоразнообразие.
8-мото издание на „Седмицата на океаните“ си поставя за цел да промени начина, по който се прави бизнес в моретата и океаните, ускорявайки сътрудничеството и съвместната работа на правителствата, бизнеса и гражданското общество за създаването на устойчива синя икономика. 

Виртуалната среща на високо равнище ще осигури възможност за достъп до качествено съдържание, насочено към практическо прилагане, както и възможности за осигуряване на контакти с представители на бизнеса, публичния и неправителствения сектор от цял свят. 

Програмата на международното събитие тази година разширява своя фокус, обхващайки 6 индустриални области за действие и развитие: аквакултури, риболов, корабоплаване, морска възобновяема енергия, пластмаса и туризъм. 
Пленарните сесии и дискусиите по шестте тематични направления ще предложат задълбочен анализ и обсъждания за възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени тези индустрии, работейки да увеличат приходите и ефикасността си, като същевременно с това намаляват влиянието си върху морските екосистеми. 

Пленарни сесии

  • Финансиране на синьото бъдеще
  • Стимулиране на инвестициите в природен капитал за повишаване на устойчивостта в крайбрежните райони
  • Управление на моретата и океаните, и националните морски стратегии
  • Океаните и градовете
  • "Сини" решения за смекчаване последиците от изменението на климата
  • "Син" въглерод
  • Подводно минно дело 
  • Сини биотехнологии
  • Ускоряване на действията за постигане на целите до 2030 г., свързани с морските защитени територии
  • Напредък в технологиите за опазване здравето на океаните.

Събитието ще търси отговори на въпроси в 6 тематични области за действие и развитие:


Аквакултури

•Как да разширим устойчивото производство на аквакултури?

•Фокус върху рибните фуражи;

•Иновативни технологии за постигане на растеж в аквакултурите.

Риболов

•Постигане на оптимално управление на риболова;

•Секторът на стопанския риболов и търговците на дребно – ангажиране в процеса на развитие на отговорните вериги на доставка;The 

•Технология за ускоряване на прехода към устойчива риболовна индустрия

Възобновяема морска енергия

•Максимизиране на потенциала на офшорната енергия;

•Разбиране за бъдещото на водорода;

•Оценка на потенциала за развитие и мащабите на възможностите за алтернативни възобновяеми технологии. 

Корабоплаване

•Определяне на ясен план за развитие на коробоплаване с нулеви въглеродни емисии;

•Иновации за намаляване на морските емисии;

•Развитие на алтернативните горива.

Пластмаса

•Промяна на хода на замърсяването с пластмаса от източника към морето

•Фокусиране върху потребителския сектор за минимизиране използването на пластмаса

•Възможности за изграждане на инфраструктура за събиране и управление на оптадъците

Туризъм

•Как компаниите за крайбрежен туризъм могат да опазят най-добрите си ресурси 

•Казус: Преосмисляне на устойчивостта в курортите

•Повишаване на осведомеността и насочване на вниманието на потребителите към екотуризъм след COVID-19 


Детайлна информация и програма за събитието можете да намерите на интернет страницата на организаторите. 

Формата за регистрация за участие в събитието можете да намерите ТУК .