мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“


На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас - Камено“, мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас - Камено“.


Предвиденият бюджет по процедурата е 391 166 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 332 491,10 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 58 674,90 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 30.11.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.