МЯРКА 5.1. „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“ ОТ ПМДР 2014-2020

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.016 „Планове за производство и предлагане на пазара“.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.016 „Планове за производство и предлагане на пазара“, е 123 329,84 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 92 497,38 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 30 832,46 лв. национално съфинансиране. 

ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРОГРАМАТА:

Прилагането на процедурата ще допринесе за постигане на специфичната цел 1 „Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури” към Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”.

Подпомагането по процедурата цели да подпомогне изготвянето и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара на организации на производители и асоциации на организации на производители в съответствие с разпоредбите на член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1. подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов и от аквакултури;

2. подобряване на икономическата възвръщаемост;

3. стабилизиране на пазарите;

4. допринасяне към хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася към заетостта в крайбрежните и селските райони;

5. намаляване на екологичното въздействие на риболова.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Подобряване на предлагането на пазара на продуктите на устойчивия риболов и аквакултури.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Кандидатите по процедурата следва да отоговарят на следните условия за допустимост:

1. Да са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, като тяхното признаване следва да не е оттеглено.

2. Към датата на подаване на Формуляр за кандидатстване, кандидатите следва да имат одобрен или подаден за одобрение със заповед на министъра на земеделието, храните и горите план за производство и предлагане на пазара.

Регламентацията на условията и реда за одобрение на плановете е уредена в Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара.

Съдържанието на плановете за производство и предлагане на пазара е уредено в чл. 19 от Наредба № 7 от 22.11.2018 г.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТИ:

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните групи дейности:

1. Дейности по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара;

2. Дейности за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане;

3. Дейности за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания;

4. Дейности за изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

5. Дейности за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Годишното подпомагане, което се предоставя на организацията на производители или на асоциацията на организации на производители за изготвяне и изпълнение на одобреният план за производство и предлагане на пазара е равно на по-малкият размер от:

а) до 12% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от организацията на производители и/или от нейните членове през предходните три календарни години, а за новопризнатите организации на производители – до 12% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на организацията през предходните три календарни години;

б) максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 123 329,84 лв. 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: 100 % от допустимите разходи

КЪДЕ Е ПУБЛИКУВАНА ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА, ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ?

Проектите на условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложенията към тях можете да свалите от Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиицонни фондове (ЕСИФ) - ТУК

Пълната документация по процедурата е публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - раздел "За обществено обсъждане", ПМДР 2014-2020, процедура BG14MFOP001-5.016 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА?

Писмени възражения, предложения и коментари по публикуваната за обществено обсъждане документация, могат да се изпращат до 17:00 ч. на 16.06.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.