На 06.08.2021 г. Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ ще чества своята 123-годишнина под мотото „За един по-богат воден свят“. В рамките на събитието ще бъде представен и проект, финансиран чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" и ПМДР 2014-2020.

В Деня на Националната организация – 6-ти август, ръководството на НЛРС-СЛРБ планира той да бъде отбелязан празнично чрез откриване на реновираното пъстървово стопанство на ЛРС-Пещера край с. Фотиново и разселване на пъстърва в близките реки.

Началото на празника под мотото „За един по-богат воден свят“ е от 10,30 часа на 6-ти август 2021 г. В 11 часа е предвидено да започне разселването на 2500 балкански пъстърви в два вира на Фотинска река, след което в 12 часа се предвижда гостите на събитието да разгледат Пъстървовото стопанство в с.Фотиново. Събитието е посветено на годишнината на организацията и възпитанието на бъдещото поколение в грижа и любов към живата природа. В тази връзка участие ще вземат и деца от град Пещера, които ще се запознаят с балканската пъстърва и богатствата на рибарския район.


Рибарниците край про­чутите Фотинските водопади са напълно възстановени и отново достъпни за любите­лите на риболовния спорт. В тях ще се отглеждат годишно и по 100 хил. пъстърви за зарибяване. Това е резул­татът от реализацията на проект „Развитие на турис­тически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново“, финансиран чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Общата стой­ност на проекта е 71 959,57 евро. Дейностите са обезпе­чени с 61 165,63 евро (85%) - финансиране по Програма за морско дело и рибарство, чрез Европей­ски фонд за морско дело и рибарство и 10 793,94 евро (15 %) – национално съфи­нансиране. Националното сдружение на ловците и ри­боловците „Съюз на ловците и риболовците в България” подкрепи изпълнението на дейностите по проекта със заем от 100 хил. лева, отпуснат с реше­ние на УС на Съюза.

Проектът „Развитие на турис­тически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново“ е отличен от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа като добра практика и е включен в специално създадена рубрика на интернет страницата на мрежата.


Отличието "Добри практики" на Националната Рибарска Мрежа цели да популяризира най-добрите примери за проекти, финансирани чрез Стратегиите за местно развитие на МИРГ и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Повече информация за проекта можете да намерите ТУК