На 19.11.2020 г. в експозиционен център „Флора“ – гр. Бургас ще се проведе работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката на тема „Синя икономика и сини иновации“. Форумът се организира в изпълнение на Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа, в чиито основни цели е залегнало засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на научните изследвания и иновациите.Целите на работната среща са:

  • да се представи дейността на българската научна общност, Местни инициативни рибарски групи, неправителствени организации, общини и други заинтересовани страни, в областта на синята икономика и сините иновации;
  • да се обменят знания, опит и добри практики за проекти и инициативи в областта на синята икономика и сините иновации, реализирани на национално и европейско ниво;
  • да се обсъдят възможностите за бъдещи съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни - представители на науката, публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Събитието се реализира с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Работната среща ще бъде открита от г-н Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

По време на работната среща водещи учени и експерти ще представят свои научни изследвания и иновативни разработки в областта на синята икономика. Специално участие във форума ще вземе проф. д-р Милен Балтов, съпредседател на Работната група на заинтересованите страни за Стратегическия дневен ред за иновации и развитие в Черно море към ГД „Изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

Експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа ще представят възможностите за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на синята икономика, както и добри европейски практики в областта.

Вторият тематичен панел от работната среща предвижда представяне на проекти и иновативни разработки с участие на български университети, иновативни компании, неправителствени организации и Местни инициативни рибарски групи. 

Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ ще вземе участие във форума с фотоизложба на тема „Живот сред рибарските мрежи – Несебър 2020“.  

В рамките на последния тематичен панел ще бъдат проведени интерактивни сесии за обсъждане на актуални въпроси, свързани с бъдещото развитие на синята икономика и търсенето на решения за засилване на сътрудничеството между науката, бизнеса, публичния и неправителствения сектор за разработване на сини иновации. Участниците във форума ще обсъдят бариерите пред развитието на синята икономика и областите на взаимодействие с най-голям потенциал за постигане на син растеж. Срещата ще завърши с интерактивна сесия на тема „Фактори за успех при провеждането на научни изследвания и разработването на иновации в областта на синята икономика“.

Детайлната програма за мероприятието е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа:

https://nrmbg.com/programa-natsionalna-ribarska-mrezha-rabotna-sreshta-nauka-sinya-ikonomika-sini-inovatsii

Участието в работната среща изисква предварителна онлайн регистрация на следния адрес: shorturl.at/dnIT9 

Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа информира заинтересованите страни, че събитието ще се проведе при спазване на всички действащи противоепидемични мерки, като ще бъде предвидена и допълнителна възможност за онлайн участие чрез платформата Zoom. 

За онлайн участие в работната среща чрез Zoom не е необходима предварителна регистрация. Линкът за онлайн достъп до виртуалната стая на семинара ще бъде изпратен до всички членове на мрежата в деня на мероприятието, както и ще бъде публикуван на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа: https://nrmbg.com/blog/novini и в профилите й в социалните мрежи.