В периода 16.11.2021-18.11.2021 г. FARNET (Европейската мрежа на рибарските райони) проведе тридневен онлайн семинар за Местни инициативни рибарски групи на тема "Устойчиви крайбрежни общности".


Семинарът премина при изключително голям интерес, като участие в него взеха над 100 представители на заинтересованите страни от прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските територии на ЕС - експерти от дирекция "Морско дело и рибарство" на ЕК, Местни инициативни рибарски групи, вкл. МИРГ от България, експерти от Управляващите органи на програмите, финансирани от ЕФМДР, представители на Национални Рибарски Мрежи, неправителствени организации, Звеното за подкрепа и географските експерти на FARNET.

Семинарът на тема "Устойчиви крайбрежни общности", проведен през месец ноември 2021 г., беше последният транснационален семинар, организиран от FARNET. От началото на 2022 г. Европейската мрежа на рибарските райони FARNET ще се трансформира в нов инструмент на Европейската комисия за подкрепа прилагането на подхода ВОМР и Програмите за морско дело, рибарство и аквакултури. Новият инструмент за подкрепа и работа в мрежа ще се нарича  FAME NET и ще функционира отново чрез Звено за подкрепа. Очаква се FAME NET да започне да работи в началото на 2022 г.