На 13.12.2021 г. от 14:00 часа ще се проведе онлайн заседание на Тематична работна група „Водено от общностите местно развитие“ на тема „Прилагане на подхода ВОМР през настоящия и следващия програмен период“Форумът е предназначен за екипите и членовете на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), изпълняващи Стратегии за Водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, както и експерти от публичната администрация, пряко ангажирани в прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони. 

Тематичната работна група има за цел да разгледа и обсъди важни въпроси, свързани с напредъка в изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" в рибарските райони в България и подготовката за прилагането на подхода през периода 2021-2027 г. 

Предстоящото заседание ще бъде открито от представители на дирекция "Морско дело и рибарство", Министерство на земеделието, храните и горите - Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство. Модератори на заседанието ще бъдат експерти от Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа. 

Дискусиите ще бъдат организирани в 3 тематични сесии: 

Тематична дискусия 1: Напредък в изпълнението на Стратегиите за ВОМР на МИРГ – срещнати трудности и обсъждане на идеи и предложения за оптимизиране процеса на работа.

Тематична дискусия 2: Напредък в изпълнението на дейности по вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество – срещнати трудности, необходимост от съдействие и подкрепа, обсъждане на идеи за проекти и инициативи за сътрудничество.

Тематична дискусия 3: Подготовка за следващия програмен период – напредък, предизвикателства, необходимост от съдействие и подкрепа.

Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа отправя покана към всички заинтересовани страни да изпращат своите въпроси, коментари и предложения във връзка с прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони в България на e-mail: office@nrmbg.com, в срок до 10.12.2021 г.