Menu
Кошница

Стратегически насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021-2030 г.

Стратегически насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021-2030 г.

Стратегическите насоки дават визия за по-нататъшното развитие на аквакултурите по начин, който допринася за европейския зелен курс и икономическото възстановяване след пандемията COVID-19.

Новите насоки отговарят на призивите, посочени в стратегията "От фермата до трапезата" за ускоряване на прехода към устойчива продоволствена система в ЕС, като се признава потенциалът на устойчивите аквакултури за осигуряване на храни и фуражи с нисковъглероден отпечатък.


Цели 

Европейската комисия има за цел да ангажира всички заинтересовани страни, свързани с развитието на сектора на аквакултурите на ЕС, който доставя питателна и здравословна храна с нисък отпечатък върху околната среда и климата, както и допринася за създаване на икономически възможности и работни места и се превръща в глобален ориентир за устойчивост и качество. По-специално стремежът е с насоките да се помогне за изграждането на сектор на аквакултурите в ЕС, който:

 • да е конкурентоспособен и гъвкав; 
 • да гарантира снабдяването с питателни и здравословни хранителни продукти;
 • да намали зависимостта на ЕС от внос на морски храни; 
 • да създава икономически възможности и работни места;
 • да се превърне в световен модел за устойчивост. 

Насоките следва също така да помогнат на потребителите от ЕС да вземат информирани решения относно устойчивите продукти от аквакултури, като се гарантират еднакви условия на конкуренция по отношение на продуктите от аквакултури, предлагани на европейския пазар. Те следва също да допринесат за управление на множеството налични инструменти и фондове за подпомагане на сектора на аквакултурите в ЕС, както и за прилагането на съответното законодателство на ЕС

Необходимо е да се обърне внимание на различните предизвикателства и възможности на сектора на аквакултурите в ЕС, за да бъдат осъществени следните взаимосвързани цели:

 • изграждане на гъвкавост и конкурентоспособност;
 • участие в екологичния преход;
 • гарантиране на приемане от обществото и информираност на потребителите;
 • увеличаване на знанията и иновациите.


Действия

Стратегическите насоки идентифицират 13 области, в които е необходима допълнителна работа за насърчаване на устойчивостта, конкурентоспособността и стабилността на аквакултурите в ЕС. Насоките предоставят конкретни препоръки и предлагат конкретни действия от Европейска комисия, страните от ЕС и Консултативния съвет по аквакултури.

Европейската комисия прикани държавите - членки на ЕС, да преразгледат своите многогодишни национални стратегически планове за аквакултурите, като вземат предвид консултациите относно новите насоки. Ще продължи да се предоставя подпомагане за държавите - членки по линия на бъдещия Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ЕФМДРА), за да се постигне стратегическата визия за сектора, както е отразено в многогодишните национални стратегически планове и техните оперативни програми, включително чрез действия на местно равнище.

ЕС подкрепя също научните изследвания и иновациите по ключови аспекти на европейските аквакултури, като взаимодействието с околната среда, здравето и храненето на отглежданите риби, както и размножаването и развъждането на аквакултурите. Изследванията и иновациите в областта на устойчивата аквакултура са приоритет в контекста на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа".


Документи: 

   Приложение към Стратегическите насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021-2030 г.

   Напишете отзив

   Бележка: HTML не е преведен!
   Лош Добър
   Captcha