Menu
Кошница

ОБЯВЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.127 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” НА МИРГ „САМОКОВ“

ОБЯВЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.127 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” НА МИРГ „САМОКОВ“
ОБЯВЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.127 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” НА МИРГ „САМОКОВ“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Самоков“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

 

ОБЯВЯВА за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.127 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Самоков“.

 

Цели

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на риболова и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с чл. 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 508/2014), както и на стратегическа цел 1 „Повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектор Аквакултури на територия на МИРГ „Самоков“, при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите, основано на знания и нови технологии“ от Стратегията за ВОМР, и да допринася за насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно използване на ресурсите“, специфична цел 1.2. „Модернизиране на поне две преработвателни предприятия, които допринасят за намаляване натиска/въздействието върху околната среда“.

 

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ. 

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по ПМДР 2014 - 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 100 000,00 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ  за един проект е 100 000,00 лв.

 

Финансовата помощ по реда на настоящата процедура е безвъзмездна и се предоставя в рамките на определения бюджет за мярката в Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков, от които:

- 85% съфинансиране от ЕФМДР и

- 15% съфинансиране от националния бюджет

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.

 

Максималната продължителност на изпълнение на проект е до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30.11.2023 г. С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020 г. e задължително всички допустими дейности в одобреното проектно предложение да бъдат изпълнени преди 30.11.2023 г.

 

Допустими кандидати по мярката са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Допустими дейности

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:

1. Допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци.

2. Инвестиции, които са предназначени за обработка и/или преработка на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове.

3. Свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването.

4. Свързани с преработването на продукти на биологични аквакултури съгласно чл. 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета5. Водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ „Самоков“ - https://mirg-samokov.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайният срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само през ИСУН 2020.

 

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 21.07.2023 г.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha