Menu
Кошница

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “ПОМО

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.082 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “ПОМО
0 лв.
Без данък: 0 лв.

мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ по ПМДР - по Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.082 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.082 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ има за цел да повиши местния капацитет за управление на ресурсите на територията на МИРГ „Поморие“ и да включи общността в процесите на управление.

Реализацията на дейностите по проектите ще постигне насърчаване и подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към развитието на местен капацитет за управлението на ресурсите на територията на МИРГ „Поморие“ в областта на рибарството и морските дейности, придобиване на умения и улесняване подготовката и изпълнението на Стратегията ВОМР, както и за разработване на проекти по други мерки на ПМДР и други механизми за финансиране в сектор „Рибарство”, включително създаване на капацитет за изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ в период 2014 – 2020 г.

Режимите на държавна помощ за всяка от допустимите дейности по мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”, които ще се подпомагат по настоящата процедура за подбор на проекти, са два: определяне на финансовото подпомагане като „непомощ“ и определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 197 800.00 лв. 

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 15 000.00 лв.

            Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 197 800.00 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Поморие“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до сто на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

 • Общините на територията на МИРГ „Поморие“ - Община Поморие;
 • Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани и вписани по Закона за народните читалища;
 • Представители на сектор „Рибарство“, регистрирани по реда на Закона за рибарство и аквакултури, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
 • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ Поморие.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

 1. Ефективно управление на ресурсите, намаляване на загубите и повторно използване на отпадъците от производството;
 2. Създаване на постоянно действащ Форум на рибарите, като функционална част от МИРГ „Поморие“ за консултации, обмяна на информация (вкл. онлайн) сред операторите в областта на рибарството, провеждане на общи срещи и др.;
 3. Подобряване на знанията, включително посещения или организиране на обучения, учебни пътувания, семинари, работни срещи или работни срещи, посещение на панаири, конференции и др.;
 4. Обучения за разширяване и обогатяване на дейностите в рибарския сектор;
 5. Съвместен маркетинг - участие в панаири или конференции, организиране на панаири или конференции, дейности, свързани с електронния маркетинг, разработване на общ маркетингов план или план за действие за нови продукти или услуги, разработване на логистични решения, създаване на обща търговска марка на МИРГ „Поморие“, развитие на визуална идентичност за целевия пазар на продукта или продуктите;
 6. Насърчаване на рибарството и морските дела, включително чрез  организиране и провеждане на фестивали, изложби, младежки събития и др.;
 7. Диверсификацията на дейностите на крайбрежните рибари в областта на различни услуги (кетъринг, туризъм, занаяти и др.);
 8. Популяризиране на рибарството и морското дело чрез организиране на мероприятия, детски и младежки лагери, където ще може да се научи повече за рибарството, морските дейности и други водни дейности;
 9. Популяризиране на местните рибни продукти и техните производители;
 10.  Провеждане на кампании за привличане на интереса към морската храна.

Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Условия за изпълнение на проекти и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) и на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 02.08.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 23.08.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Прикачен файлSize
Mqrka 5.zip38.39 MB
МДР-ПП-02-5_24_06_2021.pdf149.2 KB


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha