Menu
Кошница

FAMENET


FAMENET (Мрежа за мониторинг, оценка и местна подкрепа в областта на рибарството и аквакултурите) подкрепя заинтересованите страни в изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF).

FAMENET обединява поддръжката, предоставена преди това от FAME и FARNET в три основни области:

Ø  мониторинг и оценка на изпълнението на ЕФМДР и ЕФМДР.

Ø  прилагане на водено от общността местно развитие (CLLD) в районите на рибарството и аквакултурите за насърчаване на устойчива синя икономика.

Ø  съобщаване на резултатите от ЕФМДР и ЕФМДР чрез писмени истории и видеоклипове и подкрепа на мрежата INFORM EU.

За контакти:

За въпроси относно МИРГ, Електронен адрес: CLLD@famenet.eu

За въпроси относно комуникацията, Електронен адрес: communication@famenet.eu

Уебсайт: FAMENET

Няма продукти в тази категория.